dnes je 25.7.2024

Input:

12/2018 F.z., Pokyn GFŘ-D-32: Sdělení Generálního finančního ředitelství k závaznémuposouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenýmiosobami a ke způsobu určení základu daně daňového nerezidenta z činnostívykonávaných prostřednictvím stálé provozovny

12/2018 F.z., Pokyn GFŘ-D-32: Sdělení Generálního finančního ředitelství k závaznémuposouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenýmiosobami a ke způsobu určení základu daně daňového nerezidenta z činnostívykonávaných prostřednictvím stálé provozovny
Pokyn GFŘ D - 32
Sdělení Generálního finančního ředitelství k závaznému posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami a ke způsobu určení základu daně daňového nerezidenta z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny
 
Generální finanční ředitelství
 
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
 
 
Č. j.: 58337/18/7100-40113-800219
Novelou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP”), bylo s účinností od 1. 1. 2006 v ust. § 38nc ZDP zavedeno „závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami”, kterým jsou do českého daňového práva implementovány tzv. předběžné cenové dohody. S účinností od 1. 1. 2018 pak bylo v ust. § 38nd ZDP zavedeno „závazné posouzení způsobu určení základu daně daňového nerezidenta z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny” (dále též „přiřazení zisků stálé provozovně”).
Obě ustanovení navazují z hlediska procesních postupů na ust. § 132 a § 133 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ”), která upravují postup při vydávání rozhodnutí o závazném posouzení obecně. Rozhodnutí o závazném posouzení pro poplatníka znamená určitý stupeň jistoty v otázce, jak bude správce daně posuzovat jím nastavený způsob vytvoření ceny mezi spojenými osobami či způsob určení základu daně daňového nerezidenta z příjmů dosažených prostřednictvím stálé provozovny umístěné na území České republiky. Pokud bude poplatník v období, pro které bylo rozhodnutí o závazném posouzení vydáno, naplňovat všechny podmínky, na jejichž základě správce daně rozhodl, bude správce daně při stanovení daně v rámci dokazování při daňové kontrole nebo jiném postupu považovat takto vytvořenou cenu za cenu obvyklou ve smyslu ust. § 23 odst. 7 ZDP a takto stanovený základ daně u stálé provozovny za stanovený ve smyslu ust. § 23 odst. 11 ZDP.

  
I. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ K ZÁVAZNÝM POSOUZENÍM DLE § 38nc a § 38nd ZDP
1. Podání žádosti
Žádost podává poplatník, na kterého se závazné posouzení bude vztahovat, tzn. ten, který cenu mezi spojenými osobami sjednává nebo daňový nerezident, jehož stálé provozovny se žádost týká.
Žádost o vydání rozhodnutí o závazném posouzení včetně příloh musí být předložena v jednacím jazyce uvedeném v ust. § 76 DŘ, tedy v českém jazyce.
Žádost o závazné posouzení podá poplatník místně příslušnému správci daně. Pokud se založení právnické osoby nebo vznik stálé provozovny teprve předpokládá, bude žádost předložena správci daně, který bude místně příslušný právnické osobě po jejím založení nebo daňovému nerezidentovi po vzniku stálé provozovny.
V případě, kdy právnická osoba uvedená v žádosti ještě nebyla
Nahrávám...
Nahrávám...