dnes je 25.7.2024

Input:

123/2018 Sb., Nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, ve znění účinném k 1.9.2024

č. 123/2018 Sb., Nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, ve znění účinném k 1.9.2024
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. května 2018
o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
195/2019 Sb.
(k 1.9.2019)
mění § 1, § 2, § 3, § 4, § 6 a přílohu č. 1; vkládá nové § 5a a 5b a přílohu č. 2
236/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
vkládá § 5 odst. 4
110/2024 Sb.
(k 1.9.2024)
mění přílohu č. 1
Vláda nařizuje podle § 161 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 101/2017 Sb.:
§ 1
Maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu
(1)  Maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí (PHmax) představuje pro účely tohoto nařízení maximální týdenní počet hodin teoretického a praktického vyučování financovaný ze státního rozpočtu.
(2)  PHmax v denní formě vzdělávání včetně zkráceného studia a další pravidla pro postup jeho výpočtu jsou stanoveny v členění uvedeném v příloze č. 1 k tomuto nařízení podle
a)  oborů vzdělání základního a středního vzdělávání na 1 třídu v závislosti na průměrném počtu žáků ve třídě a
b)  oborů vzdělání poskytovaných v konzervatoři na 1 ročník v závislosti na průměrném počtu žáků v ročníku.
(3)  PHmax se stanoví pro každý druh školy odděleně. V případě základní a střední školy se maximální počet hodin stanoví jako součet všech maximálních počtů hodin na třídu a v případě konzervatoře jako součet všech maximálních počtů hodin na ročník.
(4)  Je-li počet hodin teoretického a praktického vyučování ve škole vyšší než PHmax školy, snižuje se výše finančních prostředků v poměru těchto hodin a PHmax za školu.
§ 2
Stanovení maximálního počtu hodin výuky v dalších formách vzdělávání
PHmax v dalších formách vzdělávání se stanoví
a)  ve večerní formě vzdělávání jako 0,3násobek PHmax uvedeného v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
b)  v kombinované formě vzdělávání jako 0,26násobek PHmax uvedeného v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
c)  v kombinované formě v oborech vzdělání konzervatoří jako 0,48násobek PHmax uvedeného v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
d)  v dálkové formě vzdělávání jako 0,2násobek PHmax uvedeného v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
e)  v distanční formě vzdělávání jako 0,05násobek PHmax uvedeného v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
§ 3
Stanovení maximálního počtu hodin výuky ve třídách nebo školách zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
(1)  PHmax na 1 třídu školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona nebo třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona pro obory vzdělání poskytující základní vzdělání a základy vzdělání a další pravidla pro postup jejího výpočtu jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
(2)  PHmax se na 1 třídu školy při školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, třídu školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona nebo třídu zřízenou
Nahrávám...
Nahrávám...