dnes je 23.5.2024

Input:

125/1993 Sb., Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

č. 125/1993 Sb., Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 5. dubna 1993,
kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
Ministerstvo financí stanoví podle § 205d odst. 7 zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, ve znění zákona č. 37/1993 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
Podmínky pojištění
§ 1
(1) Zákonným pojištěním pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (dále jen „zákonné pojištění”) jsou pojištěny
a) u České pojišťovny, a. s., ty organizace,1) které s ní měly sjednáno toto pojištění k 31. prosinci 1992; takto pojištěny jsou i organizace, na které přejdou práva a povinnosti z pracovněprávního vztahu při vzniku právního nástupce těchto organizací,
b) u České Kooperativy, družstevní pojišťovny, a. s., a u Kooperativy, moravskoslezské družstevní pojišťovny, a. s., ostatní organizace1) v členění dle přílohy č. 1.
(2) Není-li právního nástupce organizace, která zanikla před 1. lednem 1993, má poškozený právo na plnění přímo vůči České Kooperativě, družstevní pojišťovně, a. s., a Kooperativě, moravskoslezské družstevní pojišťovně, a. s., ve smyslu odstavce 1.
(3) Zákonné pojištění vzniká dnem vzniku prvního pracovněprávního vztahu v organizaci a trvá po dobu existence organizace.
(4) Zákonné pojištění se nevztahuje na organizace, které mají podle zákona postavení státního orgánu.2)
§ 2
(1) Organizace má právo, aby za ni pojišťovna příslušná podle § 1 (dále jen „pojišťovna”) nahradila škodu, která vznikla pracovníkovi při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, v rozsahu, v jakém za ni organizace odpovídá podle zákoníku práce.3) Nárok na náhradu škody z události, která by mohla být důvodem vzniku práva na plnění pojišťovny (dále jen „škodná událost”), musí být poprvé uplatněn organizací u pojišťovny v době trvání zákonného pojištění, s výjimkou případů, kdy pojištěný má právo na plnění přímo vůči příslušné pojišťovně.
(2) Pojistnou událostí je vznik povinnosti organizace nahradit škodu podle odstavce 1. Rozhoduje-li o náhradě této škody soud, platí, že pojistná událost nastala dnem, kdy rozhodnutí, podle něhož má pojišťovna poskytnout plnění, nabylo právní moci.
§ 3
Pojišťovna nahradí náklady soudního i mimosoudního projednávání vedeného v souvislosti se škodnou událostí jen tehdy, pokud se k jejich úhradě písemně zavázala.
§ 4
Pojišťovna nehradí škodu, kterou se organizace zavázala hradit nad rámec stanovený právními předpisy.
§ 5
(1) Pojistné plnění poskytuje pojišťovna v tuzemských zákonných penězích.
(2) Nahradila-li organizace poškozenému škodu nebo její část přímo, má právo, aby jí pojišťovna po odečtení případné náhrady podle § 9 až 12 této vyhlášky vydala to, co by za ni jinak plnila poškozenému.
§ 6
Pojišťovna je povinna plnit nejpozději do 15 dnů po skončení šetření nutného ke zjištění rozsahu její povinnosti poskytnout plnění. Šetření je skončeno, pokud
Nahrávám...
Nahrávám...