dnes je 25.7.2024

Input:

15/2005 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění účinném k 1.7.2022

č. 15/2005 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění účinném k 1.7.2022
VYHLÁŠKA
ze dne 27. prosince 2004,
kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
225/2009 Sb.
(k 1.8.2009)
mění; nové přechodné ustanovení
195/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění nadpis vyhlášky, § 1, § 4 písm. a), § 7 odst. 1 písm. e); ruší § 8 a § 9
405/2020 Sb.
(k 15.10.2020)
mění § 1, § 5 a § 7
150/2022 Sb.
(k 1.7.2022)
mění; nové přechodné ustanovení
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo”) stanoví podle § 11 a § 12 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
ČÁST PRVNÍ
DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČESKÉ REPUBLIKY A DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V KRAJI
§ 1
Rámcová struktura a obsah dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy (dále jen „dlouhodobý záměr”) obsahuje jako samostatné části
a)  vyhodnocení dosaženého stavu navazující na předchozí dlouhodobý záměr z hlediska cílů a opatření uvedených v předchozím dlouhodobém záměru,
b)  strategii rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy zahrnující určení potřeb plynoucí z cílů a opatření uvedených ve strategických dokumentech z oblasti vzdělávání schválených vládou, z vyhodnocení podle písmene a), z analýzy vzdělávací soustavy a z analýzy potřeb škol a školských zařízení a způsob realizace cílů, na které bude kladen důraz v následujícím období, v podobě konkrétních opatření vedoucích ke zlepšení stavu v oblasti
1.  cílů, obsahu a vzdělávacích strategií počátečního vzdělávání,
2.  podpory profesního rozvoje pedagogických a nepedagogických pracovníků, včetně osvojování kompetencí k vedení škol a školských zařízení,
3.  rovného přístupu ke vzdělávání dětí, žáků a studentů, včetně těch se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných, mimořádně nadaných a s nárokem na poskytování jazykové přípravy,
4.  ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče,
5.  základního uměleckého a jazykového vzdělávání,
6.  vzdělávacích aktivit zaměřených na mládež, včetně zájmového vzdělávání, a propojování vzdělávání mládeže v rámci vzdělávací soustavy se vzděláváním mládeže mimo rámec vzdělávací soustavy a
7.  podpory vzájemné spolupráce, komunikace a koordinace aktérů ve vzdělávání a sdílení odbornosti na všech úrovních vzdělávací soustavy,
c)  kritéria rozvoje a optimalizace vzdělávací soustavy a struktury budoucí vzdělávací nabídky škol a školských zařízení se zaměřením na strukturu skupin oborů vzdělání, druhů, popřípadě typů škol a školských zařízení a jejich kapacitu na základě předpokládaného demografického vývoje a záměrů dalšího rozvoje a
d)  přehled konkrétních opatření spolu s informacemi o zdrojích jejich financování, jimiž jsou zejména státní rozpočet nebo jiné veřejné rozpočty a fondy Evropské unie.
§ 2
Dlouhodobý záměr České republiky
(1)  Dlouhodobý záměr České republiky dále obsahuje jako samostatné části
a)  analýzu vzdělávací soustavy na republikové úrovni vycházející z předpokládaného demografického vývoje, vývoje na trhu práce a záměrů dalšího rozvoje, zejména cílů a úkolů v jednotlivých oblastech vzdělávání a struktury nabídky a
b)  analýzu potřeb škol a školských
Nahrávám...
Nahrávám...