dnes je 23.5.2024

Input:

171/1995 Sb., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti jaderné energetiky

č. 171/1995 Sb., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti jaderné energetiky
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 4. prosince 1994 byla v Moskvě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti jaderné energetiky.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 13 dnem 4. dubna 1995.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
DOHODA
mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace
o spolupráci v oblasti jaderné energetiky
Vláda České republiky a vláda Ruské federace, dále nazývané stranami,
přihlížejíce ke dříve uzavřeným mezivládním dohodám mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik,
vycházejíce z principů Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o obchodních a ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci z 26. srpna 1993,
potvrzujíce, že jsou stoupenci upevňování mezinárodního režimu nešíření jaderných zbraní,
přihlížejíce k dosaženým výsledkům spolupráce v oblasti výstavby a provozu jaderných elektráren (JE) a uranového průmyslu,
přikládajíce velký význam zajištění bezpečného a spolehlivého mírového využívání jaderné energie na úrovni soudobých poznatků,
vycházejíce z nutnosti vytvořit podmínky pro uskutečňování spolupráce v oblasti jaderné energetiky na komerčním základě při respektování principu vzájemné výhodnosti,
se dohodly na následujícím:
Článek 1
Strany budou v rámci právních řádů svých států napomáhat rozvoji spolupráce mezi Českou republikou a Ruskou federací v oblasti jaderné energetiky.
Za tím účelem budou strany vytvářet ve svých státech podmínky pro spolupráci příslušných organizací v oblasti jaderné vědy a techniky a praktického použití výsledků této spolupráce, jaderného palivového cyklu, projektování, výroby, výstavby, přípravy a zabezpečení provozu, rekonstrukce a modernizace jaderných zařízení.
Článek 2
Strany budou napomáhat spolupráci mezi českými a ruskými organizacemi v rozvoji vzájemných dodávek, služeb, ve výměně poznatků a informací na základě vzájemné dohody v těchto základních směrech:
projektování, výstavba, uvádění do provozu a provoz jaderných elektráren a dalších zařízení jaderné energetiky;
výroba a dodávky jaderného paliva pro české JE;
práce spojené s organizací a prováděním oprav a údržby zařízení JE;
práce spojené se stanovením zbytkové životnosti rozhodujících zařízení JE a s prodlužováním jejich životnosti;
poskytování technické pomoci při rekonstrukci a modernizaci JE;
výměna databází spolehlivosti systémů a zařízení JE;
spolupráce a technická pomoc v oblasti palivového cyklu včetně uranového průmyslu;
příprava provozního personálu;
poskytování další technické pomoci, vyžádá-li si to jedna ze stran.
Článek 3
V rámci právních řádů svých států budou strany přijímat opatření napomáhající zabezpečení vývozu a dovozu zařízení, technologii a materiálů, uskutečňovaných v souladu s touto dohodou.
Článek 4
Strany budou podporovat
Nahrávám...
Nahrávám...