dnes je 19.6.2024

Input:

196/2019 Sb., Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství

č. 196/2019 Sb., Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství
VYHLÁŠKA
ze dne 30. července 2019,
kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 19 písm. b) a h) a § 161c odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 82/2015 Sb. a zákona č. 101/2017 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky č. 14/2005 Sb.
Čl. I
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., vyhlášky č. 214/2012 Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb., vyhlášky č. 280/2016 Sb. a vyhlášky č. 151/2018 Sb., se mění takto:
1. V § 1d se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:
„(8)  PHmax stanovený pro pracoviště se za každou třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona nebo třídu školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona zvyšuje o 5 hodin.”.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.
2. V § 1d se doplňuje odstavec 10, který zní:
„(10)  Maximální týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti zabezpečované vedle učitele asistentem pedagoga financovaný ze státního rozpočtu činí 36 hodin na 1 třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona nebo třídu školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, jde-li o pracoviště s průměrnou dobou provozu 8 a více hodin. Je-li průměrná doba provozu kratší, než je uvedeno ve větě první, maximální týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti se poměrně sníží. Odstavec 4 se použije obdobně.”.
3. V § 2 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 4 až 8.
4. V 2 odst. 7 a 8 se slova „6 a 7” nahrazují slovy „5 a 6”.
5. V příloze č. 2 se číslo „150” nahrazuje číslem „155”.
ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky č. 48/2005 Sb.
Čl. II
Za § 7b vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 140/2018 Sb., se vkládá nový § 7c, který včetně nadpisu zní:
㤠7c
Maximální počet hodin výuky s asistentem pedagoga ve třídě přípravného stupně základní školy speciální financovaný ze státního rozpočtu
Maximální týdenní počet hodin výuky zabezpečované vedle učitele asistentem pedagoga financovaný ze státního rozpočtu ve třídě přípravného stupně základní školy speciální je 20 hodin v případě počtu dětí ve třídě 4 a více.”.
ČÁST TŘETÍ
Změna vyhlášky č. 74/2005 Sb.
Čl. III
V § 10 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb. a vyhlášky č. 163/2018 Sb., se doplňuje odstavec 12, který zní:
„(12)  Maximální týdenní počet hodin přímé pedagogické činnosti zabezpečované vedle vychovatele asistentem pedagoga financovaný ze státního rozpočtu činí 15 hodin na 1 oddělení podle odstavce 7; odstavec 11 se použije obdobně.”.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna vyhlášky č. 27/2016 Sb.
Čl. IV
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb., vyhlášky č. 416/2017 Sb. a vyhlášky č. 244/2018 Sb., se mění takto:
1. V oddíle 1 bod 1.7. zní:
„1.7.  Ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině
Nahrávám...
Nahrávám...