dnes je 28.11.2022

Input:

2/2019 Sb., Vyhláška o evidenci krytých bloků

č. 2/2019 Sb., Vyhláška o evidenci krytých bloků
VYHLÁŠKA
ze dne 21. prosince 2018
o evidenci krytých bloků
Česká národní banka stanoví podle § 32 odst. 6 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 307/2018 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje náležitosti a způsob vedení evidence krytých bloků.
§ 2
Náležitosti evidence krytých bloků
Evidence krytých bloků (dále jen „evidence”) má tyto náležitosti:
a) seznamy krytých bloků,
b) souhrnné informace o každém krytém bloku, a to
1. jednoznačnou identifikaci krytého bloku, která je shodná s kódem, kterým je identifikátor krycího portfolia příslušného krytého bloku podle přílohy XVII bodu 5.2.1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, v platném znění, (dále jen „kód”),
2. druh krytých dluhopisů v krytém bloku podle § 28b zákona o dluhopisech,
3. informaci, zda krytý blok zahrnuje kryté dluhopisy, které ve svém názvu obsahují označení „CRR”,
4. limity nad rámec zákona o dluhopisech stanovené emisními podmínkami pro účely § 28a až 28c zákona o dluhopisech,
5. měnu, ve které se evidence vede (§ 7 odst. 4),
6. souhrnnou hodnotu dluhů z krytých dluhopisů podle § 31a odst. 2 zákona o dluhopisech v měně, ve které se evidence vede,
7. souhrnnou hodnotu souvisejících dluhů podle § 31a odst. 3 zákona o dluhopisech v měně, ve které se evidence vede,
8. souhrnnou hodnotu krycích aktiv pro účely plnění povinností podle § 28a odst. 1 zákona o dluhopisech v měně, ve které se evidence vede,
9. souhrnnou hodnotu krycích aktiv pro účely plnění povinnosti podle § 28a odst. 2 zákona o dluhopisech v měně, ve které se evidence vede,
c) seznamy podle § 32 odst. 3 zákona o dluhopisech ve vztahu ke každému krytému bloku, a to
1. rejstřík krycích aktiv,
2. evidenci věcí souvisejících s krycími aktivy,
3. evidenci dluhů z krytých dluhopisů,
4. evidenci souvisejících dluhů podle § 31a odst. 3 zákona o dluhopisech.
§ 3
Rejstřík krycích aktiv
(1) Rejstřík krycích aktiv je vedený pod kódem příslušného krytého bloku.
(2) Informace o pohledávce z úvěru v rejstříku krycích aktiv obsahuje alespoň
a) jednoznačnou identifikaci úvěru, a to uvedením čísla smlouvy nebo účtu, které jednoznačně identifikuje smluvní vztah banky a dlužníka, případně dalších údajů,
b) druh krycího aktiva v členění podle čl. 129 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění, (dále jen „nařízení”), pokud jde o krycí aktiva podle § 31 odst. 1 zákona o dluhopisech, případně v členění podle § 31 odst. 2 zákona o dluhopisech,
c) informaci, zda je dlužník v selhání podle čl. 178 nařízení,
d) měnu nebo měny, ve které nebo ve kterých byla pohledávka z úvěru sjednána,
e) zástavní hodnotu zastavené nemovité věci v měně, ve které se evidence vede,
f) jmenovitou hodnotu pohledávky z úvěru v měně, ve které se evidence vede,
g) jmenovitou hodnotu pohledávky z úvěru pro účely plnění povinností podle § 28a
Nahrávám...
Nahrávám...