dnes je 26.5.2024

Input:

215/2005 Sb., Zákon o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách), ve znění účinném k 1.1.2006

č. 215/2005 Sb., Zákon o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách), ve znění účinném k 1.1.2006
ZÁKON
ze dne 3. května 2005
o registračních pokladnách a o změně některých zákonů
(zákon o registračních pokladnách)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
358/2005 Sb.
(k 19.9.2005)
ruší část druhou
545/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 5 odst 9 vkládá slova, v § 23 ruší odst. 1
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKON O REGISTRAČNÍCH POKLADNÁCH
§ 1
Předmět úpravy
Tento daňový zákon stanoví způsob evidence plateb vedené fyzickými a právnickými osobami při provozování maloobchodu nebo hostinské činnosti na základě živnostenského oprávnění (dále jen „povinný subjekt”) a upravuje další povinnosti související s evidencí plateb, a to pro účely správného a úplného zjištění a stanovení daňových povinností při výkonu správy daní.
§ 2
Vymezení pojmů
V tomto zákoně se rozumí
a) autorizací servisního střediska rozhodnutí Ministerstva financí (dále jen „ministerstvo”) opravňující servisní středisko provádět servis registračních pokladen s fiskální pamětí (dále jen „pokladna”),
b) certifikací typu pokladny rozhodnutí ministerstva schvalující typ pokladny vydané výrobci nebo dovozci,
c) daňovým kódem pokladny neměnný individuální kód přidělený povinnému subjektu pro pokladnu místně příslušným finančním úřadem,
d) databází pokladen evidence vedená ministerstvem pro účely správy daní, do které finanční úřady zaznamenávají nezbytné údaje o pokladnách a jejich provozu,
e) fiskální pamětí technické zařízení pro jednorázový a neměnný zápis výsledných údajů z provozní paměti, zahrnutých do denní finanční závěrky (dále jen „závěrka”), které umožňuje opakovaný tisk uložených údajů v různém členění jak prostřednictvím pokladny, tak prostřednictvím elektronického zařízení jiného typu, než jehož je součástí,
f) hotovostním deníkem evidence plateb vedená společně za všechna pokladní místa,
g) kontrolním pokladním blokem kopie pokladního bloku, popřípadě kopie paragonu,
h) obratem příjmy za dodání zboží a za poskytnutí hostinské činnosti, což je součet všech přijatých plateb uložených do provozní paměti po odečtení záporného obratu,
i) ochranným znakem spojení písmen „M” a „F”, ve tvaru podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu,
j) paragonem náhradní zúčtovatelný doklad vyhotovený místo pokladního bloku, obsahující náležitosti pokladního bloku,
k) platbou příjem nebo výdej bankovek a mincí české nebo cizí měny a úhrady vykonané prostřednictvím elektronického platebního prostředku, ceninou nebo šekem, a to při provozování maloobchodu nebo hostinské činnosti na základě živnostenského oprávnění,
l) pokladní evidencí kontrolní pokladní bloky, uspořádané podle závěrek, a servisní kniha,
m) pokladním blokem originál dokladu o plnění, tedy prodeji zboží nebo o poskytnutí hostinské činnosti vytištěný pokladnou,
n) pokladním místem každé místo, kde se v prodejním místě uskutečňují platby v maloobchodě a za hostinskou činnost,
o) pokladnou
1. elektronické zařízení s fiskální pamětí a s tiskárnou, opatřené zobrazovacím zařízením, které tvoří jeden funkční celek a umožňuje evidenci plateb, nebo
2. počítač se samostatnými tiskárnami, opatřenými zobrazovacím zařízením a fiskální pamětí, které
Nahrávám...
Nahrávám...