dnes je 23.5.2024

Input:

360/2017 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb.

č. 360/2017 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. října 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb.
Vláda nařizuje podle § 139 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti:
Čl. I
Nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena s) a t), která znějí:
„s) v příloze č. 19 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost,
t) v příloze č. 20 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů.”.
2. V § 1 odst. 2 a 3 a v § 2 odst. 1 a 2 se číslo „18” nahrazuje číslem „20”.
3. V § 1 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Při posuzování, zda je informace tvořená informacemi spadajícími pod některou položku uvedenou v přílohách č. 1 až 20 k tomuto nařízení, které nemohou samostatně svým vyzrazením nebo zneužitím způsobit újmu zájmu České republiky nebo být pro tento zájem nevýhodné, informací utajovanou, je rozhodné, zda její případné vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu České republiky nebo může být pro zájem České republiky nevýhodné ve smyslu § 3 zákona.”.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.
4. V příloze č. 1 bodě 3 se za slova „důležitých objektů” vkládají slova „ , včetně projektové dokumentace a analýzy rizik”.
5. Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1Například § 158b trestního řádu, § 72 až 77 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, § 38 až 43 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.”.
6. V příloze č. 1 bod 9 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:
 
„9.
Informace o přípravě odposlechu a záznamu zpráv2, informace o technických prostředcích a zařízeních zajišťujících odposlech a záznam zpráv, o jejich výzkumu, vývoji a výrobě, včetně technické dokumentace a finančního zabezpečení, s výjimkou technických prostředků a zařízení provozovaných na základě zákona o elektronických komunikacích
V - D


2Například § 88 trestního řádu, § 13a zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, § 8a zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, § 18 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.”.
7. V příloze č. 2 bodě 2 se za slovo „(objektů)” vkládají slova „a zařízení pro řízení dopravního provozu”.
8. V příloze č. 2 bodě 5 se text „V” nahrazuje textem „V - D”.
9. V příloze č. 2 bod 6 zní:
 
Nahrávám...
Nahrávám...