dnes je 13.7.2024

Input:

364/2005 Sb., Vyhláška o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění účinném k 1.1.2023

č. 364/2005 Sb., Vyhláška o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění účinném k 1.1.2023
VYHLÁŠKA
ze dne 6. září 2005
o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky
(vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
131/2013 Sb.
(k 1.7.2013)
mění; celkem 38 novelizačních bodů
202/2016 Sb.
(k 1.9.2016)
mění, celkem 23 novelizačních bodů
162/2018 Sb.
(k 1.9.2018)
mění § 3, § 4 a přílohu č. 2
388/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 3, § 4, §4a a přílohy; nové přechodné ustanovení
388/2022 Sb.
(k 1.9.2025)
mění § 4a odst. 1 a přílohu č. 2 - dosud neuvedeno
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 28 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
Rozsah a forma vedení školní matriky
§ 1
Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta ve školní matrice školy1) obsahují podle povahy činnosti školy:
a)  označení rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu, podle něhož se uskutečňuje vzdělávání dítěte nebo žáka, popřípadě označení akreditovaného vzdělávacího programu, podle něhož se uskutečňuje vzdělávání studenta,
b)  označení pravidel hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů2) platných v době, kdy je žákovi nebo studentovi v příslušné škole poskytováno vzdělávání,
c)  označení třídy, oddělení nebo studijní skupiny, do níž je dítě, žák nebo student zařazen, a jméno a příjmení třídního učitele, vedoucího oddělení nebo vedoucího učitele studijní skupiny; jedná-li se o třídu, oddělení nebo studijní skupinu s upraveným vzdělávacím programem nebo s rozšířenou výukou některých předmětů nebo skupin předmětů nebo třídu se sportovním zaměřením, uvede se také tato skutečnost,
d)  názvy příslušných povinných, nepovinných, povinně volitelných nebo volitelných předmětů nebo jiných ucelených částí učiva, popřípadě zájmových útvarů, jména a příjmení jejich vyučujících nebo vedoucích a údaje o hodnocení výsledků vzdělávání žáka nebo studenta v těchto předmětech, jiných ucelených částech učiva a zájmových útvarech,
e)  výchovná opatření a hodnocení chování žáka, pokud se chování hodnotí,
f)  počet splněných let povinné školní docházky a způsob jejího plnění, pokud žák plní ve škole povinnou školní docházku,
g)  údaje o docházce do školy, přehled zameškaných vyučovacích hodin a neomluvených zameškaných vyučovacích hodin,
h)  údaje o případném přestupu žáka nebo studenta mezi školami nebo přeřazení do jiné třídy nebo studijní skupiny školy a
i)  údaje o vydání vysvědčení, výučního listu nebo diplomu o absolutoriu.
§ 1a
Údaje o podpůrných opatřeních doporučených školským poradenským zařízením a přiznaných a poskytovaných školou nebo školským zařízením dítěti, žákovi nebo studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami, která jsou evidována ve školní matrice5) , obsahují
a)  převažující stupeň přiznaných podpůrných opatření a identifikátor znevýhodnění podle doporučení školského poradenského zařízení, pokud bylo vydáno6) ,
b)  podpůrná opatření poskytovaná školou nebo školským zařízením6) ,
c)  úpravy obsahu a očekávaných výstupů
Nahrávám...
Nahrávám...