dnes je 25.7.2024

Input:

41/2017 Sb., Nařízení vlády o údajích centrálního registru administrativních budov, ve znění účinném k 1.1.2023

č. 41/2017 Sb., Nařízení vlády o údajích centrálního registru administrativních budov, ve znění účinném k 1.1.2023
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. ledna 2017
o údajích centrálního registru administrativních budov
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
244/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění § 4, § 6, § 7 a přílohy
231/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 4, § 6, § 7 a přílohy
Vláda nařizuje podle § 65 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 51/2016 Sb.:
§ 1
(1)  Toto nařízení upravuje strukturu a rozsah údajů vedených v centrálním registru administrativních budov (dále jen „registr”), termíny pro jejich poskytování, jakož i rozsah a podmínky jejich sdílení pro potřeby organizační složky, která údaje poskytla, a dalších organizačních složek.
(2)  Podle tohoto nařízení postupují i státní organizace v působnosti zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon”). Upravuje-li toto nařízení postupy zřizovatelů organizačních složek, týkají se tyto postupy též zřizovatelů nebo zakladatelů uvedených státních organizací.
§ 2
(1)  Rozsah údajů vedených v registru určují přílohy č. 1 až 12 k tomuto nařízení ve struktuře odpovídající těmto aplikacím:
a)  Areál,
b)  Pozemek,
c)  Objekt,
d)  Jednotka,
e)  Podlaží,
f)  Prostor,
g)  Prvky vybavení,
h)  Právní vztah,
i)  Fyzické osoby,
j)  Ekonomické subjekty,
k)  Ekonomické údaje,
l)  Usnesení/Rozhodnutí/Doporučení.
(2)  Údaje podle odstavce 1 písm. e), f) a g) se vedou pouze v případě, jsou-li stav a provedení objektu zdokumentovány nebo pasportizovány způsobem, který je slučitelný se způsobem vedení údajů v registru.
(3)  Provádí-li organizační složka nově zdokumentování nebo pasportizaci stavu a provedení objektu anebo upravuje-li stávající zdokumentování nebo pasportizaci u objektu, který je evidován v registru, zapíše do registru údaje zdokumentování nebo pasportizace v potřebném formátu do 1 měsíce po skončení zdokumentování a pasportizace nebo jejich úprav. Úřad sdělí organizační složce výsledek zapsání do 15 kalendářních dnů po zapsání, nebo vyzve organizační složku k opravě tak, aby zdokumentování a pasportizace byly slučitelné se způsobem vedení údajů v registru.
(4)  V případě novostavby, která se eviduje v registru, předá organizační složka po uvedení stavby do užívání v souladu se stavebním zákonem Úřadu kopii projektové dokumentace v elektronickém formátu uvedeném v příloze č. 3 k tomuto nařízení. Úřad zajistí zapsání kopie projektové dokumentace do aplikace Objekt jako její přílohu.
(5)  Zabezpečuje-li poskytování údajů do registru za organizační složku, které se údaje týkají, její zřizovatel, věcně příslušný ústřední správní úřad nebo jiná organizační složka podle § 3 odst. 6, postupuje v případech uvedených v odstavcích 3 a 4 podle těchto odstavců obdobně. Organizační složka, které se údaje týkají, musí pro tento účel zajistit poskytovateli nezbytnou součinnost.
§ 3
(1)  Organizační složka zapíše do registru nové údaje nebo v něm aktualizuje stávající údaje
a)  do posledního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nastala skutečnost znamenající vznik údaje nebo jeho aktualizaci, jde-li o aplikace Areál, Pozemek,
Nahrávám...
Nahrávám...