dnes je 25.7.2024

Input:

413/2005 Sb., Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění účinném k 24.4.2019

č. 413/2005 Sb., Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění účinném k 24.4.2019
ZÁKON
ze dne 21. září 2005
o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
138/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
ruší část šedesátou první
362/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
ruší část čtvrtou
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
ruší část sedmou
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
ruší část první
278/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
ruší část třicátou čtvrtou
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
ruší část šestnáctou
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část devátou
255/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část desátou
186/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část dvacátou
300/2013 Sb.
(k 1.10.2013)
ruší část čtrnáctou
234/2014 Sb.
(k 6.11.2014)
ruší část padesátou čtvrtou
320/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
ruší část čtyřicátou třetí
45/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
ruší část třicátou první
242/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
ruší část devatenáctou
110/2019 Sb.
(k 24.4.2019)
ruší část čtyřicátou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena zák. č. 41/2009 Sb. k 1.1.2010)
ČÁST DRUHÁ
Změna trestního řádu
Čl. II
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb., zákona č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 45/2005 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 239/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 8 odst. 4 se slovo „skutečností” nahrazuje slovem „informací”.
2. V § 8 odst. 5 se slovo „skutečnosti” nahrazuje slovem „informace” a slova „tyto skutečnosti” se nahrazují slovy „tyto informace”.
3. V § 17 odst. 1 písm. a) se slovo „skutečnosti” nahrazuje slovem „informace”.
4. V § 35 se odstavec 4 zrušuje.
5. V § 50 se odstavec 3 zrušuje.
6. V části první hlavě druhé se za oddíl osmý doplňuje oddíl devátý, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 a 1a zní:
„Oddíl devátý
Přístup k utajovaným informacím
§ 51b
(1)  Jsou-li v trestním řízení projednávány utajované informace, musí být tlumočník, obviněný, zákonný zástupce obviněného, obhájce, zúčastněná osoba, poškozený, zmocněnec poškozeného, zmocněnec zúčastněné osoby, důvěrník obžalovaného, znalec, osoby podávající odborné vyjádření, jakož i další osoby, které se podle zákona musí zúčastnit trestního řízení, předem poučeny podle zvláštního právního předpisu1.
(2)  Poučení podle odstavce 1 provede v přípravném řízení policejní orgán nebo státní zástupce a v řízení před soudem předseda senátu. Ten, kdo toto poučení provedl, založí písemný záznam o poučení do trestního spisu.
(3)  Poučení podle odstavce 1 není potřebné u těch osob, které se prokáží platným osvědčením fyzické osoby pro příslušný stupeň utajení utajovaných informací a poučením, vydanými podle zvláštního právního předpisu1a.


1 § 58 odst. 5 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných
Nahrávám...
Nahrávám...