dnes je 25.7.2024

Input:

415/2011 Sb., Vyhláška o písemnostech, které je osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně povinna předložit notáři k vydání osvědčení pro zápis do obchodního rejstříku

č. 415/2011 Sb., Vyhláška o písemnostech, které je osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně povinna předložit notáři k vydání osvědčení pro zápis do obchodního rejstříku
VYHLÁŠKA
ze dne 9. prosince 2011
o písemnostech, které je osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně povinna předložit notáři k vydání osvědčení pro zápis do obchodního rejstříku
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 388 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění zákona č. 355/2011 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 59z odst. 2 zákona:
§ 1
Osoba, která žádá o osvědčení pro zápis do obchodního rejstříku, je povinna předložit notáři před vydáním osvědčení podle § 59z odst. 3 zákona
a)  projekt přeshraniční přeměny ve všech jazycích, ve kterých byl osobami zúčastněnými na přeshraniční přeměně vypracován a schválen, pokud se takové schválení vyžaduje,
b)  výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné zákonem stanovené evidence právnických osob ne starší 1 měsíce, nebo výpis ze zahraničního obchodního rejstříku ne starší 2 měsíců, ledaže se do žádné takové evidence nezapisuje a případně písemné sdělení, jaké údaje z výpisu z obchodního rejstříku nebo zahraničního obchodního rejstříku neodpovídají skutečnosti, a zda již byl podán návrh na zápis nebo výmaz těchto údajů, včetně opisu takového návrhu, je-li žadatelem právnická osoba, nebo průkaz totožnosti, prokazující jméno, příjmení a bydliště nebo trvalý pobyt fyzické osoby, je-li žadatelem fyzická osoba,
c)  úplné znění zakladatelských dokumentů právnické osoby zúčastněné na přeshraniční přeměně ke dni pořízení výpisu podle písmene b) a čestné prohlášení osoby nebo osob oprávněných jednat jménem právnické osoby o tom, že předložené znění je úplné a bylo založeno do sbírky listin obchodního rejstříku, zahraničního obchodního rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidence, pokud zákon takové založení vyžaduje, nebo čestné prohlášení, že úplné znění dosud založeno není nebo že se nevyžaduje, a
d)  osvědčení uvedené v § 210 odst. 1 písm. a), § 336h písm. a) a § 359j písm. a) zákona nebo jinou veřejnou listinu vydanou k tomu příslušným orgánem členského státu, jehož právním řádem se zahraniční osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně řídí, které dokládá splnění požadovaných formalit, provedení předepsaných úkonů a dodržení předepsaných postupů, za každou zahraniční osobu zúčastněnou na přeshraniční přeměně,
Nahrávám...
Nahrávám...