dnes je 25.7.2024

Input:

458/2005 Sb., Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče

č. 458/2005 Sb., Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče
VYHLÁŠKA
ze dne 10. listopadu 2005,
kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo”) stanoví podle § 41 odst. 1 písm. c) a g) zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, a podle § 121 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
§ 1
Úvodní ustanovení
(1)  Tato vyhláška upravuje podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče (dále jen „středisko”) a stanoví vzorový vnitřní řád střediska. Dále upravuje podrobnosti o obsahu a rozsahu činnosti střediska, o podmínkách, za kterých středisko poskytuje své služby, o organizaci a podmínkách provozu střediska, stanoví kritéria pro přijímání osob uvedených v odstavci 2 do střediska a podrobnosti o jejich propouštění ze střediska.
(2)  Pro účely této vyhlášky se výchovně vzdělávací péčí ve středisku rozumí soustavná pedagogická činnost směřující k vytváření a ovlivňování podmínek, které umožňují zapojení jedince do společnosti a zdravý rozvoj jeho osobnosti. Základem péče je poskytování speciálně pedagogických a psychologických služeb dětem s rizikem poruch chování nebo s již rozvinutými projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji, u kterých není nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova, případně zletilým osobám do ukončení středního vzdělávání (dále jen „klient”).
(3)  Součástí výchovně vzdělávací péče ve středisku je činnost zaměřená na podporu vzdělávání klientů a motivaci k sebevzdělávání v rámci celoživotního učení1) .
(4)  Tato vyhláška se vztahuje obdobně též na poskytování výchovně vzdělávací péče diagnostickým ústavem2) .
§ 2
Obsah péče ve středisku
(1)  Středisko poskytuje tyto služby:
a)  diagnostické,
b)  preventivně výchovné a
c)  poradenské.
(2)  Služby diagnostické jsou:
a)  psychologická diagnostika osobnosti,
b)  speciálně pedagogická a pedagogicko-psychologická diagnostika poruch chování a sociálního vývoje,
c)  sociální diagnostika podmíněnosti příčin poruch chování a sociálního vývoje.
(3)  Služby preventivně výchovné jsou:
a)  výchovně vzdělávací činnost zaměřená na předcházení poruchám chování nebo jejich nápravu a sociálně rehabilitační činnost,
b)  vypracování individuálního výchovného plánu podle § 3 odst. 4 a podpora klienta při naplňování tohoto plánu,
c)  jednorázové, krátkodobé a dlouhodobé vedení klientů formou individuální, skupinové a rodinné terapeutické činnosti,
d)  vypracování a uskutečňování speciálně pedagogických a terapeutických programů cílených na potřeby jednotlivých klientů a pro skupiny klientů,
e)  zpracování a realizace cíleného speciálně pedagogického programu pro třídní kolektivy při předcházení a při řešení sociálně patologických jevů na podnět školy nebo školského zařízení3) .
Nahrávám...
Nahrávám...