dnes je 23.6.2024

Input:

460/2021 Sb., Vyhláška o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

č. 460/2021 Sb., Vyhláška o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva
VYHLÁŠKA
ze dne 6. prosince 2021
o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 39 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 415/2021 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví kritéria a charakteristiku kategorie stavby z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva pro zařazení stavby do této kategorie1) .
§ 2
Definice základních pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  nadzemním podlažím každé podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převažující části výše nebo rovno 800 mm pod nejvyšší úrovní přilehlého terénu v pásmu širokém 5,0 m po obvodu budovy,
b)  podzemním podlažím každé podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převažující části níže než 800 mm pod nejvyšší úrovní přilehlého terénu v pásmu širokém 5,0 m po obvodu budovy,
c)  výškou stavby u budovy svislá vzdálenost od povrchu podlahy prvního nejníže položeného nadzemního podlaží k povrchu podlahy posledního nejvýše situovaného nadzemního podlaží,
d)  výškou stavby u stavby, která není budovou, výška její nadzemní části, ve které se předpokládá pobyt osob nebo vedení požárního zásahu,
e)  třídou využití kritérium, podle kterého se hodnotí stavba na základě podmínek objektové evakuace, a to s ohledem na využití stavby nebo její části pro spánek osob, pro veřejnost, nebo pro užívání osobami, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob,
f)  prostorem určeným pro spánek prostor ve stavbě, který je určen pro spánek osob s výjimkou prostoru, který je určen pro spánek výhradně při výkonu pohotovosti,
g)  prostorem určeným pro veřejnost prostor ve stavbě, který je určený k užívání osobou, která není provozovatelem činnosti v tomto prostoru, není zaměstnancem nebo osobou v obdobném postavení při plnění úkolů vyplývajících z tohoto postavení k tomuto provozovateli nebo není vlastníkem tohoto prostoru,
h)  prostorem určeným pro osoby, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob, prostor ve stavbě určený k užívání osobami s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým nebo zrakovým postižením, těžkou nebo hlubokou mentální retardací, osobami v detenci, osobami ve výkonu vazby, osobami ve výkonu trestu odnětí svobody, nebo osobami, které mají významně sníženou pohyblivost nebo orientaci v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, nebo dětmi do šesti let věku,
i)  podlažím přístupný prostor vymezený dvěma nad sebou následujícími nosnými konstrukcemi stropu nebo podlahy na terénu nebo konstrukcí střechy včetně podkroví,
j)  světlou výškou podlaží svislá vzdálenost mezi horním lícem podlahy a rovinou spodního líce stropu nebo zavěšeného stropního podhledu tohoto podlaží; u trámových stropů s viditelnými trámy se světlou výškou rozumí vzdálenost mezi horním lícem podlahy po spodní líc podhledu stropu mezi trámy, u stropu klenbového po spodní líc vrcholu klenby a u stropu šikmého po nejvyšší bod zešikmení,
k)  budovou nadzemní stavba včetně její podzemní
Nahrávám...
Nahrávám...