dnes je 16.6.2024

Input:

55/2005 Sb., Vyhláška o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání

č. 55/2005 Sb., Vyhláška o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání
VYHLÁŠKA
ze dne 28. ledna 2005
o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 112 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška se vztahuje na soutěže a přehlídky (dále jen „soutěže”) organizované pro děti, žáky a studenty (dále jen „žáci”) škol a školských zařízení (dále jen „školy”) v zájmovém vzdělávání vyhlašované nebo spoluvyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo”).
(2) Ustanovení této vyhlášky se vztahují také na přípravu na soutěž pořádanou pro vybrané účastníky (dále jen „soustředění”) před krajskými a ústředními koly a před jejich vysláním na mezinárodní soutěže.
§ 2
Organizování soutěží
(1) Soutěže jsou organizovány podle věkových kategorií žáků, odborného zaměření, popřípadě podle druhu školy nebo oboru vzdělání, a to zpravidla formou postupových kol, kterými jsou školní kola, okresní kola, krajská kola, ústřední kola.
(2) Účast na soutěžích je pro žáky dobrovolná.
§ 3
Vyhlašování soutěží
(1) Ministerstvo vyhlašuje soutěže celostátního charakteru a mezinárodní soutěže.
(2) Ministerstvo může vyhlašovat soutěže společně s ústředními orgány státní správy, územními samosprávnými celky, občanskými sdruženími nebo dalšími právnickými osobami na základě písemné dohody. Na výdajích spojených se soutěžemi se vyhlašovatelé podílejí předem dohodnutými podíly.
(3) Kraje se mohou podílet na zabezpečení soutěží uvedených v odstavcích 1 a 2, a to po projednání s jejich vyhlašovateli.
(4) Školy se mohou podílet na zabezpečení školních kol soutěží uvedených v odstavcích 1 a 2.
(5) Vyhlašovatelé soutěží uvedení v odstavcích 1 a 2 určují odborné zaměření a tematické okruhy soutěží, případně stanoví podrobnosti o organizaci jednotlivých soutěží v organizačních řádech, které obsahují zejména členění věkových kategorií žáků, stanovení podmínek pro účast a vyhodnocení soutěží, a vyžaduje-li to specifické zaměření soutěže, podrobnosti k bezpečnosti a ochraně zdraví, podmínky pro zdravotní způsobilost žáka apod.
(6) Ministerstvo každoročně vydává na příslušný školní rok přehled soutěží, které vyhlašuje podle odstavců 1 a 2, a to včetně jejich jednotlivých postupových kol. Tento přehled zveřejní vždy do 31. srpna předcházejícího školního roku ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(7) Pro zařazení soutěže do přehledu na příslušný školní rok je rozhodující termín konání nejnižšího kola soutěže.
(8) Na mezinárodní soutěže jsou vybíráni žáci na základě výsledků ústředních kol soutěží uvedených v odstavcích 1 a 2, popřípadě na základě výsledků soustředění pořádaných pro vybrané účastníky ústředních kol soutěží.
§ 4
Finanční zabezpečení soutěží
(1) Ministerstvo poskytuje finanční prostředky krajům a dalším právnickým osobám (dále jen „organizátor”) na úhradu nákladů spojených s organizací okresních, krajských a
Nahrávám...
Nahrávám...