dnes je 25.7.2024

Input:

64/2014 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

č. 64/2014 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. června 2013 byl v Singapuru podepsán Protokol, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu1) .
S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky jej ratifikoval.
Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 12 odst. 2 dne 12. září 2014.
Anglické znění Protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD
PROTOKOL,
KTERÝ UPRAVUJE
SMLOUVU
MEZI
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
A
VLÁDOU SINGAPURSKÉ REPUBLIKY
O ZAMEZENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDA SINGAPURSKÉ REPUBLIKY,
přejíce si uzavřít Protokol, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Singapuru dne 21. listopadu 1997 (v tomto protokolu dále jen „Smlouva”),
se dohodly takto:
  
ČLÁNEK 1

1. Článek 3 odstavec 1 písmeno b) Smlouvy se nahrazuje následujícím:
„b) výraz „Singapur” označuje Singapurskou republiku a, pokud je použit v zeměpisném významu, zahrnuje jeho pevninské území, vnitrozemské vody a výsostné vody, jakož i každou přímořskou oblast umístěnou mimo výsostných vod, která je nebo v budoucnu může být, v souladu s mezinárodním právem, podle jeho vnitrostátních právních předpisů označena za oblast, kde Singapur může vykonávat svrchovaná práva nebo jurisdikci, pokud jde o moře, mořské dno, podloží a přírodní zdroje;”
2. Do článku 3 Smlouvy se doplňuje odstavec 3, který zní následovně:
„3. Jestliže správce trustu podléhá zdanění v jednom smluvním státě, pokud jde o dividendy, úroky nebo licenční poplatky, které plynou trustu ze zdrojů na území druhého smluvního státu, má se za to, že pro účely článků 10, 11 a 12 je tento správce skutečným vlastníkem dividend, úroků nebo licenčních poplatků.”
  
ČLÁNEK 2

Článek 5 odstavec 2 písmeno a) Smlouvy se nahrazuje následujícím:
„a) lokální místo vedení;”
  
ČLÁNEK 3

Článek 8 Smlouvy se nahrazuje následujícím:
„Článek 8
Vodní a letecká doprava
1.  Zisky z provozování lodí nebo letadel v mezinárodní dopravě podléhají zdanění jen ve smluvním státě, v němž se nachází místo skutečného vedení podniku.
2.  Jestliže místo skutečného vedení podniku vodní dopravy je na palubě lodi, považuje se za umístěné ve smluvním státě, v němž se nachází domovský přístav lodi, nebo, není-li takový domovský přístav, ve smluvním státě, jehož je provozovatel lodi rezidentem.
3.  Pro účely tohoto článku a bez ohledu na ustanovení článku 12, zisky z provozování lodí nebo letadel v mezinárodní dopravě rovněž
Nahrávám...
Nahrávám...