dnes je 25.7.2024

Input:

7/2003 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

č. 7/2003 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 4. dubna 2002 byla v Mexiko City podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.
Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 28 dne 27. prosince 2002 a její ustanovení se provádějí v souladu se zněním písmen a) a b) téhož článku.
České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.
SMLOUVA
mezi
Českou republikou
a
Spojenými státy mexickými
o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku
v oboru daní z příjmu a z majetku
Česká republika a Spojené státy mexické,
přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, se dohodly takto:
Článek 1
OSOBY, NA KTERÉ SE SMLOUVA VZTAHUJE
Tato smlouva se vztahuje na osoby, které jsou rezidenty jednoho nebo obou smluvních států.
Článek 2
DANĚ, NA KTERÉ SE SMLOUVA VZTAHUJE
1. Tato smlouva se vztahuje na daně z příjmu a z majetku ukládané jménem České republiky nebo jménem jejích nižších správních útvarů nebo místních úřadů a jménem Mexika, ať je způsob vybírání jakýkoli.
2. Za daně z příjmu a z majetku se považují všechny daně vybírané z celkového příjmu, z celkového majetku nebo z částí příjmu nebo majetku, včetně daní ze zisků ze zcizení movitého nebo nemovitého majetku.
3. Současné daně, na které se Smlouva vztahuje, jsou zejména:
a)  v Mexiku:
federální daň z příjmů;

(dále nazývaná „mexická daň”);
b)  v České republice:
(i)  daň z příjmů fyzických osob;
(ii)  daň z příjmů právnických osob;
(iii)  daň z nemovitostí;

(dále nazývané „česká daň”).
4. Smlouva se bude rovněž vztahovat na jakékoliv daně stejného nebo v zásadě podobného druhu, které budou ukládány po datu podpisu Smlouvy vedle nebo místo současných daní. Příslušné úřady smluvních států si vzájemně sdělí veškeré podstatné změny, které budou provedeny v jejich příslušných daňových zákonech.
Článek 3
VŠEOBECNÉ DEFINICE
1. Pro účely této smlouvy, pokud souvislost nevyžaduje odlišný výklad:
a)  výraz „Mexiko”označuje Spojené státy mexické, pokud je použit v zeměpisném významu, zahrnuje území Spojených států mexických, jakož i integrované části Federace, ostrovy, včetně útesů a korálových nebo písečných ostrovů v přilehlých vodách, ostrovy Guadalupe a Revillagigedo, kontinentální šelf a mořské dno a podloží ostrovů, útesů a korálových nebo písečných ostrovů, vody výsostných moří a vnitrozemské vody a dále oblasti, kde Mexiko v souladu s mezinárodním právem může vykonávat jeho svrchovaná práva průzkumu a těžby přírodních zdrojů mořského dna, podloží a vod, které se nacházejí
Nahrávám...
Nahrávám...