dnes je 23.5.2024

Input:

90/2017 Sb., Zákon, kterým se mění volební zákony a některé další zákony

č. 90/2017 Sb., Zákon, kterým se mění volební zákony a některé další zákony
ZÁKON
ze dne 8. března 2017,
kterým se mění volební zákony a některé další zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o volbách do Parlamentu České republiky
Čl. I
Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 64/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 171/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 418/2004 Sb., zákona č. 323/2006 Sb., zákona č. 480/2006 Sb., zákona č. 261/2008 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 195/2010 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 58/2014 Sb., zákona č. 59/2014 Sb., zákona č. 114/2016 Sb. a zákona č. 322/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 5 písm. a) se číslo „4” nahrazuje číslem „2”.
2. V § 6a odst. 2 větě první se slova „podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě” zrušují.
3. V § 11 odst. 2 se písmeno h) zrušuje.
Dosavadní písmena i) až m) se označují jako písmena h) až l).
4. V § 11 odst. 3 se na konci písmene h) čárka nahrazuje tečkou a písmeno i) se zrušuje.
5. V § 12 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí.”.
6. V § 12 se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:
„g) datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí.”.
7. V § 14c se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise zasílá starosta delegovaným a jmenovaným zástupcům do datové schránky, případně na adresu, kterou mu sdělili jako adresu pro doručování, na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou mají být doručovány písemnosti, nebo na adresu místa jejich trvalého pobytu a současně toto oznámení vyvěsí na úřední desce obecního úřadu; oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.”.
8. V § 14e odst. 3 se za slova „podle § 14c” vkládá text „odst. 1”.
9. V § 14e odstavec 4 zní:
„(4) Delegování členů a náhradníků podle odstavce 3 se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle starostovi, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě; o osobním doručení se sepíše úřední záznam nebo se potvrdí převzetí. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, a jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice, popřípadě jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží; v případě nezávislého kandidáta jeho jméno a příjmení. Dále může seznam obsahovat telefonní
Nahrávám...
Nahrávám...