dnes je 25.7.2024

Input:

99/2011 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

č. 99/2011 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. srpna 2010 byl v Minsku podepsán Protokol ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku1) .
S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky jej ratifikoval.
Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku XI dne 31. května 2011 a jeho ustanovení se budou provádět v souladu se zněním článku XI.
České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.
PROTOKOL
ke Smlouvě mezi vládou České republiky
a
vládou Běloruské republiky
o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku
v oboru daní z příjmu a z majetku
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDA BĚLORUSKÉ REPUBLIKY,

přejíce si uzavřít Protokol ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Praze dne 14. října 1996 (v tomto protokolu dále jen „Smlouva”), se dohodly takto:
ČLÁNEK I

Článek 2 odstavec 3 písmeno b) Smlouvy se mění následovně:
„b)  v Běloruské republice:
(i)  daň z příjmů;
(ii)  daň ze zisků;
(iii)  daň z příjmů fyzických osob;
(iv)  daň z nemovitého majetku;

(dále nazývané „běloruská daň”).”.
ČLÁNEK II

1. Článek 3 odstavec 1 písmeno h) Smlouvy se mění následovně:
„h)  výraz „mezinárodní doprava” označuje jakoukoli dopravu lodí, člunem, letadlem, silničním nebo železničním vozidlem provozovanou podnikem jednoho smluvního státu, vyjma případů, kdy je loď provozována, člun provozován nebo letadlo, silniční nebo železniční vozidlo provozováno pouze mezi místy v druhém smluvním státě;”.

2. Rozumí se, že výraz „příslušný úřad” uváděný ve Smlouvě označuje, v případě Běloruské republiky, Ministerstvo daní a poplatků nebo jeho zmocněného zástupce, pokud souvislost nevyžaduje odlišný výklad.
ČLÁNEK III

Článek 4 odstavec 1 Smlouvy se mění následovně:
„1. Výraz „rezident smluvního státu” označuje pro účely této smlouvy každou osobu, která je podle právních předpisů tohoto státu podrobena v tomto státě zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, místa založení, místa hlavního vedení nebo jakéhokoli jiného podobného kritéria, a rovněž zahrnuje tento stát a jakýkoli místní úřad tohoto státu. Tento výraz však nezahrnuje žádnou osobu, která je podrobena zdanění v tomto státě pouze z důvodu příjmu ze zdrojů v tomto státě nebo majetku tam umístěného.”.
ČLÁNEK IV

1. Článek 5 odstavec 3 Smlouvy se mění následovně:
„3. Výraz „stálá provozovna” rovněž zahrnuje:
a)  staveniště nebo stavební, montážní nebo instalační projekt nebo dozor s tím spojený, avšak pouze pokud takové staveniště,
Nahrávám...
Nahrávám...