dnes je 23.6.2024

Input:

Smlouva o poskytnutí osobní asistence

15.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

19.13
Smlouva o poskytnutí osobní asistence

Mgr. Martin Kaplán

Jméno a příjmení

Bydliště

datum narození

rodné číslo

kontaktní údaje

zastoupený

Jméno a příjmení/Název

Bydliště/Sídlo

datum narození/IČ

kontaktní údaje

(dále jen Klient)1

a

Jméno a příjmení/Název

Bydliště/Sídlo

datum narození

kontaktní údaje

(dále jen Poskytovatel)

(spolu také Smluvní strany)

uzavřeli tuto

Smlouvu o poskytnutí osobní asistence

(dále jen Smlouva)

I. Úvodní ustanovení

1. Předmětem Smlouvy je poskytnutí služby osobní asistence Poskytovatelem v rozsahu a za úplatu Klienta vymezenou ve Smlouvě.

II. Závazky Poskytovatele

1. Poskytovatel se zavazuje Klientovi na jeho žádost poskytnout službu osobní asistence spočívající v následujících základních činnostech:

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 2. pomoc při osobní hygieně,
 3. pomoc při zajištění stravy,
 4. pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 5. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 6. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 7. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

2. Kromě základních činností vyjmenovaných v části II. čl. 1. Smlouvy se Poskytovatel Klientovi na jeho žádost zavazuje poskytnout další služby osobní asistence spočívající v:

 1. pomoci s přepravou Klienta jeho vlastním vozem/vozem Poskytovatele,
 2. pomoci s přepravou věcí Klienta jeho vlastním vozem/vozem Poskytovatele,
 3. pomoci s péčí o vlasy (stříhání, barvení, atd.),
 4. holení, manikúra, pedikúra,
 5. líčení obličeje pomocí dekorativní kosmetiky podle požadavků Klienta.

3. Poskytovatel se zavazuje Klientovi služby osobní asistence uvedené v části II. čl. 1. a 2. Smlouvy poskytovat

Varianta I.

na území České republiky,

Varianta II.

na území okresu/kraje/města

Varianta I.

každý kalendářní den v roce včetně svátků v době od…….. do………..

Varianta II.

každý pracovní den v roce kromě dnů pracovního klidu v době od ….. do…….

po dobu trvání této Smlouvy.

4. Poskytovatel se zavazuje vyúčtování za služby osobní asistence vystavit a doručit Klientovi. Vyúčtování za služby Poskytovatel zpracuje na základě evidence poskytnutých služeb, kterou je Poskytovatel povinen vést.

5. Poskytovatel se zavazuje služby vyúčtovat za předchozí kalendářní měsíc nejpozději k … dnu kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla služba poskytnuta.

III. Závazky Klienta

1. Klient se zavazuje v rámci svých možností vytvořit podmínky a poskytnout součinnost Poskytovateli v souvislosti se zajišťováním služeb osobní asistence.

Varianta I.

2. Klient se zavazuje za jednu hodinu služby osobní asistence vyjmenované v části II. čl. 1. Smlouvy uhradit Poskytovateli částku …. Kč

3. Klient se zavazuje

Nahrávám...
Nahrávám...