dnes je 30.9.2022

Praktické informace - Sbírka zákonů
Anotace právních předpisů - rok 2021
ČástkaDatum vyhlášeníČíslo sbírky zákonůNázev předpisuÚčinnost od
231 31.12.2021 533 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a zrušuje nařízení vlády č. 427/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2022  
231 31.12.2021 532 Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů 1.1.2022  
231 31.12.2021 531 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 420/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 347/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2022  
230 31.12.2021 530 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2022  
230 31.12.2021 529 Vyhláška o určení výše paušální náhrady v souvislosti s přenesením čísla nebo změnou poskytovatele služby přístupu k internetu a o způsobu uveřejnění informací o právu na paušální náhradu 1.1.2022  
230 31.12.2021 528 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů 1.2.2022
1.7.2022 (čl. I bod 3)  
229 31.12.2021 527 Vyhláška o stanovení výše náhrady výdajů za odborné úkony a způsobu stanovení výše náhrad výdajů za odborné konzultace prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o veřejném zdravotním pojištění 1.1.2022  
229 31.12.2021 526 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2022  
229 31.12.2021 525 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění  
228 22.12.2021 524 Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření 23.12.2021  
227 23.12.2021 523 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Jože Plečnika 26.1.2021  
227 23.12.2021 522 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 53/2020 Sb. 1.1.2022  
227 23.12.2021 521 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků, ve znění vyhlášky č. 72/2014 Sb. 1.1.2022  
226 23.12.2021 520 Zákon o dalších úpravách poskytovaní ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19  
226 23.12.2021 519 Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2022  
226 23.12.2021 518 Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě  
225 23.12.2021 517 Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti výkonu rozhodnutí a exekucí 1.1.2022  
225 23.12.2021 516 Vyhláška o odborné justiční zkoušce, výběru a odborné přípravě justičních kandidátů, výběru uchazečů na funkci soudce, výběru předsedů soudů a o změně vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2022  
224 23.12.2021 515 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2022  
224 23.12.2021 514 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2022  
223 23.12.2021 513 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2022  
222 23.12.2021 512 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) 1.1.2022  
222 23.12.2021 511 Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad 1.1.2022  
222 23.12.2021 510 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem 1.1.2022  
222 23.12.2021 509 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 84/2016 Sb. 1.1.2022  
222 23.12.2021 508 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady) 1.1.2022  
222 23.12.2021 507 Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2022 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení 1.1.2022  
222 23.12.2021 506 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2023  
221 23.12.2021 505 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, a další související vyhlášky 1.2.2022
1.9.2022 (čl. II body 2 a 3 a čl. III body 2, 7, 8 a 11 až 15)
1.9.2029 (čl. III body 7, 8 a 11 až 15 pozbývají platnosti)  
220 23.12.2021 504 Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě 1.1.2022
1.2.2022 (čl. II bod 8)  
220 23.12.2021 503 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 553/2020 Sb., o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy 1.1.2022  
220 23.12.2021 502 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů  
220 23.12.2021 501 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým) 1.1.2022  
220 23.12.2021 500 Nařízení vlády o podmínkách poskytování zvláštních cen hlasové komunikační služby a služby přístupu k internetu osobám se zvláštními sociálními potřebami 1.1.2022  
220 23.12.2021 499 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh 1.1.2022  
219 23.12.2021 498 Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení číselníku Seznam vybraného zboží s doplňkovými statistickými znaky (DOPL_KN) 1.1.2022  
219 23.12.2021 497 Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK) 1.1.2022  
219 23.12.2021 496 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně  
219 23.12.2021 495 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2021 pro účely zákona o zaměstnanosti  
219 23.12.2021 494 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2021 pro účely zákoníku práce  
219 23.12.2021 493 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů  
219 23.12.2021 492 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů  
219 23.12.2021 491 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů  
218 23.12.2021 490 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2022
1.4.2022 (čl. I body 22, 48 až 50, 53, 60 a 66)
1.7.2024 (čl. I body 4, 6, 17, 21, 23, 25, 32 a 64)  
218 23.12.2021 489 Vyhláška o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška) 1.1.2022  
218 23.12.2021 488 Vyhláška o podmínkách připojení k plynárenské soustavě 1.1.2022  
218 23.12.2021 487 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 1.1.2022  
217 17.12.2021 486 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 11. prosince 2021  
217 17.12.2021 485 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2018 Sb., o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby 1.1.2022  
216 17.12.2021 484 Nález Ústavního soudu ze dne 2. listopadu 2021 sp. zn. Pl. ÚS 24/21 ve věci návrhu na zrušení § 257 písm. j) zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek  
216 17.12.2021 483 Vyhláška o následcích povinného očkování 1.1.2022  
215 17.12.2021 482 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2022
1.1.2023 (čl. I bod 22)  
214 15.12.2021 481 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 1.1.2022  
214 15.12.2021 480 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM) 1.1.2022  
214 15.12.2021 479 Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí  
213 15.12.2021 478 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
213 15.12.2021 477 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2022, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2022 1.1.2022  
213 15.12.2021 476 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí, ve znění vyhlášky č. 418/2016 Sb. 1.1.2022  
213 15.12.2021 475 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2022  
212 14.12.2021 474 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení hrazených očkovacích látek proti lidskému papilomaviru 1.1.2022  
212 14.12.2021 473 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení hrazených očkovacích látek pro očkování osob nad 65 let věku proti chřipce 1.1.2022  
212 14.12.2021 472 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2022  
211 14.12.2021 471 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2022/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 1.1.2022  
211 14.12.2021 470 Nález Ústavního soudu ze dne 9. listopadu 2021 sp. zn. Pl. ÚS 114/20 ve věci návrhu na zrušení části § 8a odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů  
211 14.12.2021 469 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 290/2007 Sb., o úhradě nákladů na databázi údajů pro potřeby tísňového volání 1.1.2022  
211 14.12.2021 468 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2022  
210 14.12.2021 467 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2010 Sb., o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka), ve znění vyhlášky č. 423/2017 Sb. 1.1.2022  
209 10.12.2021 466 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů  
209 10.12.2021 465 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 248/2007 Sb., o oceněních v oblasti zdravotnictví, udělovaných Ministerstvem zdravotnictví 1.1.2022  
209 10.12.2021 464 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí 1.1.2022  
208 10.12.2021 463 Vyhláška o bližších podmínkách provádění klinického hodnocení humánních léčivých přípravků 31.1.2022
31.1.2025 (§ 3 bod 2)  
208 10.12.2021 462 Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2022 1.1.2022  
207 10.12.2021 461 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 122/2015 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení), ve znění vyhlášky č. 362/2019 Sb. 1.1.2022  
207 10.12.2021 460 Vyhláška o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva  
206 6.12.2021 459 Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření 7.12.2021  
205 10.12.2021 458 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, ve znění nařízení vlády č. 514/2020 Sb. 1.1.2022  
205 10.12.2021 457 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých 1.1.2022  
204 10.12.2021 456 Vyhláška o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa 1.1.2022  
204 10.12.2021 455 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2022
1.9.2022 (čl. I bod 45)  
203 10.12.2021 454 Vyhláška o stanovení druhů živočichů vyžadujících regulaci 1.1.2022  
203 10.12.2021 453 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2022  
203 10.12.2021 452 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav 1.1.2022  
203 10.12.2021 451 Vyhláška o ochraně druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči 1.1.2022
1.1.2025 (§ 7 odst. 2 písm. c) a d), § 7 odst. 3 písm. b), d) a e), § 7 odst. 4 písm. c), g) a h), § 8 odst. 3, § 8 odst. 4 písm. a) až c), příloha č. 1 a příloha č. 2)  
202 10.12.2021 450 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně  
202 10.12.2021 449 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí 1.1.2022
1.7.2022 (šl. I bod 16)  
201 8.12.2021 448 Nález Ústavního soudu ze dne 2. listopadu 2021 sp. zn. Pl. ÚS 15/18 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
201 8.12.2021 447 Vyhláška kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění vyhlášky č. 256/2020 Sb. 1.1.2022  
200 8.12.2021 446 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2022  
200 8.12.2021 445 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 1.1.2022  
199 8.12.2021 444 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru Ministerstva financí č. 02/VODA/2022, kterým se mění výměr Ministerstva financí č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací 1.1.2022  
199 8.12.2021 443 Nález Ústavního soudu ze dne 19. října 2021 sp. zn. Pl. ÚS 17/21 ve věci návrhu na zrušení § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů  
199 8.12.2021 442 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2022  
199 8.12.2021 441 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů  
198 8.12.2021 440 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů  
197 29.11.2021 439 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  
196 26.11.2021 438 Usnesení vlády České republiky k zamezení importu nové varianty B.1.1.529 koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky z regionu jižní Afriky 27.11.2021  
195 8.12.2021 437 Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky o formulářových podáních při správě daní 1.1.2022  
194 25.11.2021 436 Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu 26.11.2021  
194 25.11.2021 435 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 26.11.2021  
194 25.11.2021 434 Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 26. listopadu 2021 26.11.2021  
193 30.11.2021 433 Vyhláška o výstupních dokumentech v oblasti hazardních her 1.1.2022  
193 30.11.2021 432 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2022  
192 30.11.2021 431 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2022  
192 30.11.2021 430 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů 1.1.2022  
192 30.11.2021 429 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2017 Sb., kterou se stanoví rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou provozovány hazardní hry, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich technické parametry 1.1.2022  
191 30.11.2021 428 Nařízení vlády o přípustné míře veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky 1.1.2022  
191 30.11.2021 427 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2022  
191 30.11.2021 426 Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 1.2.2022 (prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)
16.6.2024 (čl. I body 3, 50, 51, 52 a 110)  
190 25.11.2021 425 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů 1.1.2022  
190 25.11.2021 424 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů 1.1.2022  
189 23.11.2021 423 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní dohody vyššího stupně  
189 23.11.2021 422 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
189 23.11.2021 421 Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů 1.1.2022  
189 23.11.2021 420 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 347/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2022  
188 23.11.2021 419 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod 17.12.2021
1.7.2023 (šl. I bod 4)  
188 23.11.2021 418 Zákon, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.1.2022
(část třetí)  
188 23.11.2021 417 Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.2.2022 (prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
188 23.11.2021 416 Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2022  
188 23.11.2021 415 Zákon, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 1.12.2021 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
188 23.11.2021 414 Zákon, kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2022  
187 19.11.2021 413 Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů  
186 23.11.2021 412 Vyhláška o rozpočtové skladbě 1.1.2022  
185 23.11.2021 411 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2022  
184 19.11.2021 410 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 8. a 9. října 2021 ve volebním kraji: 11 Jihomoravský pro koalici SPOLU - ODS, KDU-ČSL, TOP 09, na základě usnesení Nejvyššího správního soudu sp. zn. Vol 102/2021 ze dne 5. listopadu 2021  
184 19.11.2021 409 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 415/2016 Sb. 1.1.2022  
183 19.11.2021 408 Sdělení Ústavního soudu o stanovisku pléna Ústavního soudu ze dne 12. října 2021 sp. zn. Pl. ÚS-st. 54/21 k rozhodnutí soudu v řízení o nahrazení projevu vůle povinné osoby k bezúplatnému převodu náhradního pozemku podle § 11a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, na základě k rozsudku přiloženého geometrického plánu  
183 19.11.2021 407 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné mince po 10 000 Kč ke 100. výročí založení Velké Prahy 30.11.2021  
183 19.11.2021 406 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů 1.1.2022  
183 19.11.2021 405 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2022  
182 19.11.2021 404 Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2022 1.1.2022  
181 12.11.2021 403 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2022  
180 12.11.2021 402 Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 7. září 2021 sp. zn. Pl. ÚS-st. 53/21 k posouzení otázky včasnosti elektronického podání učiněného prostřednictvím e-mailu 7.9.2021  
180 12.11.2021 401 Vyhláška o předkládání některých výkazů v oblasti platebního styku České národní bance 1.1.2022  
179 4.11.2021 400 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2021, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2021 12.12.2021  
179 4.11.2021 399 Vyhláška o úvěrových ukazatelích 1.1.2022  
179 4.11.2021 398 Vyhláška o ukončení platnosti bankovek po 100 Kč vzoru 1995 a vzoru 1997, bankovek po 200 Kč vzoru 1996 a vzoru 1998, bankovek po 500 Kč vzoru 1995 a vzoru 1997, bankovek po 1 000 Kč vzoru 1996 a bankovek po 2 000 Kč vzoru 1996 a vzoru 1999 1.1.2022  
178 29.10.2021 397 Vyhláška o požadavcích na konzervované ovoce a konzervovanou zeleninu, skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich a banány 1.1.2022  
177 29.10.2021 396 Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2022 1.1.2022  
176 29.10.2021 395 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propojení  
175 11.10.2021 394 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o zprovoznění centrálního úložiště záznamů o očkování  
175 11.10.2021 393 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2022  
174 22.10.2021 392 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů 1.11.2021
1.1.2022 (čl. I body 21, 32 a bod 36, pokud jde o přílohu č. 7)
1.7.2022 (čl. I bod 16)  
173 22.10.2021 391 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2022  
173 22.10.2021 390 Nařízení vlády o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 1.11.2021  
172 22.10.2021 389 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému, ve znění vyhlášky č. 115/2019 Sb. 1.1.2022
1.1.2023 (čl. I bod 7)  
172 22.10.2021 388 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 141/2013 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropské unie 1.1.2022  
172 22.10.2021 387 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 98/2015 Sb., o provedení § 101a zákona o sociálních službách 1.11.2021  
171 18.10.2021 386 Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky  
170 18.10.2021 385 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG 1.1.2022  
170 18.10.2021 384 Vyhláška o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování 1.11.2021  
169 18.10.2021 383 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 198/2013 Sb., o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech 1.1.2022  
168 18.10.2021 382 Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.1.2022
1.1.2023 (čl. I bod 133 a 134, pokud jde o § 47c a čl. VI body 18, 19, 20, 24 a 35)  
167 18.10.2021 381 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 1.1.2022  
167 18.10.2021 380 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2022  
167 18.10.2021 379 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Karla Havlíčka Borovského 27.10.2021  
167 18.10.2021 378 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 152/2018 Sb., o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů 1.1.2022  
167 18.10.2021 377 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb. 1.1.2022  
167 18.10.2021 376 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům
1.1.2023 (čl. I body 11 a 14)  
167 18.10.2021 375 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad  
166 18.10.2021 374 Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.1.2022
1.7.2022 (čl. I bod 43)
1.11.2021 (čl. IV)  
165 12.10.2021 373 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
165 12.10.2021 372 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 8. a 9. října 2021  
164 12.10.2021 371 Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.1.2022
1.1.2023 (čl. III body 3, 8 a 9)
1.1.2025 (část pátá, čl. IX body 3, 11, 12 a 20)
1.11.2021 (čl. I bod 165 a část osmá)  
163 8.10.2021 370 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2022-2028, CPI %  
163 8.10.2021 369 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2022-2028, FIX %  
163 8.10.2021 368 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 342/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu, ve znění nařízení vlády č. 491/2020 Sb. 1.1.2022  
162 8.10.2021 367 Zákon o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2022  
162 8.10.2021 366 Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2022  
162 8.10.2021 365 Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2022  
162 8.10.2021 364 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů 1.1.2022
28.11.2021 (čl. VI body 5, 6, 12, 13, 20, 24, 26, 27 a 29 a část osmá)
1.1.2025 (čl. I body 22, 35, 43, 50 a 55)  
161 8.10.2021 363 Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.1.2022
1.1.2028 (čl. I body 78, 83, 87, 125 a 163, čl. II body 8 a 10)
1.1.2025 (čl. I body 8, 9, 10, 11 a 32, čl. V až čl. XI, čl. XII bod 6 a čl. XVII bod 2)  
160 8.10.2021 362 Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.1.2022
1.7.2022 (čl. I bod 9, bod 18, pokud jde o § 11f až 11k, bod 29, pokud jde o § 17 odst. 7 písm. t) a v), body 119, 120, 143, 146)
1.1.2027 (čl. i body 116, 140 a 145)  
159 4.10.2021 361 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce  
159 4.10.2021 360 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2022
(čl. I bod 29)  
159 4.10.2021 359 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem, ve znění nařízení vlády č. 2/2012 Sb. 1.1.2022  
158 4.10.2021 358 Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s přijetím zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů  
157 30.9.2021 357 Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022 1.1.2022  
157 30.9.2021 356 Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2022 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2022 a o zvýšení důchodů v roce 2022 1.1.2022  
156 30.9.2021 355 Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů  
155 30.9.2021 354 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 392/2017 Sb.
1.1.2022 (čl. I body 33 a 34)  
155 30.9.2021 353 Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
1.1.2022 (čl. I body 93, 143 a 147 a čl. IV body 49 a 103 a část jedenáctá)  
154 30.9.2021 352 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní dohody vyššího stupně  
154 30.9.2021 351 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně  
154 30.9.2021 350 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů 1.9.2021  
154 30.9.2021 349 Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2022 1.1.2022  
154 30.9.2021 348 Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2022 až 2026 1.1.2022  
154 30.9.2021 347 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2022  
153 24.9.2021 346 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů 7.10.2021  
152 24.9.2021 345 Vyhláška o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností 1.10.2021  
151 24.9.2021 344 Nález Ústavního soudu ze dne 24. srpna 2021 sp. zn. Pl. ÚS 40/17 ve věci návrhu na zrušení § 33 odst. 9 a § 33d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů  
150 21.9.2021 343 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 18. září 2021  
150 21.9.2021 342 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2022  
149 21.9.2021 341 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů 1.1.2022  
149 21.9.2021 340 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů 1.1.2022  
148 17.9.2021 339 Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení dnů konání hlasování zvláštním způsobem hlasování při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 16.9.2021  
147 13.9.2021 338 Vyhláška o vydání zlaté mince "Městská památková rezervace Jihlava" po 5 000 Kč 5.10.2021  
147 13.9.2021 337 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Františka Kupky 22.9.2021  
147 13.9.2021 336 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění pozdějších předpisů  
146 13.9.2021 335 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů  
145 13.9.2021 334 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů 1.11.2021
1.7.2022 (čl. I body 2 a 4)  
145 13.9.2021 333 Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky 1.1.2022  
144 8.9.2021 332 Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace validačních a ověřovacích orgánů podle normy ČSN EN ISO/IEC 17029:2020 Posuzování shody - Obecné zásady a požadavky na validační a ověřovací orgány a dalších norem, které normu ČSN EN ISO/IEC 17029:2020 mění nebo nahrazují 17.8.2021  
144 8.9.2021 331 Vyhláška o organizaci vzdělávání pro veterinární lékaře působící v klinickém veterinárním lékařství 1.1.2022  
143 8.9.2021 330 Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.1.2022  
143 8.9.2021 329 Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.10.2021
1.7.2022 (čl. I bod 11 a čl. II body 4 a 5)
1.10.2024 (čl. I body 13, 40, 41, 43 a 44)  
143 8.9.2021 328 Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2022  
143 8.9.2021 327 Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb. 1.1.2022  
143 8.9.2021 326 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví 1.1.2022
1.1.2023 (viz čl. IX bod a))
1.1.2024 (čl. VII body 3 a 64)  
143 8.9.2021 325 Zákon o elektronizaci zdravotnictví 1.1.2022
1.2.2022 (§ 6 odst. 2 písm. b) a h))
1.1.2023 (§ 7 odst. 3, § 8, § 10 až 15, § 16 odst. 1 až 3, § 18, § 19 odst. 3 a 4, § 20, § 21 odst. 2 až 4, § 22, § 23 odst. 2, § 24, § 26 až 37 a § 41)
1.7.2023 (§ 5, § 16 odst. 4 a § 17)
1.1.2024 (§ 4 písm. b) až d))
1.1.2026 (§ 4 písm. a))  
143 8.9.2021 324 Zákon o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice a o změně některých zákonů 1.1.2022  
143 8.9.2021 323 Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2023
1.9.2022 (čl. II bod 5)
(čl. III bod 3)  
142 31.8.2021 322 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů 1.9.2021  
141 31.8.2021 321 Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky  
141 31.8.2021 320 Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene psychiatrického 1.9.2021  
141 31.8.2021 319 Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene gynekologicko-porodnického 1.9.2021  
141 31.8.2021 318 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů 1.9.2021  
141 31.8.2021 317 Nařízení vlády o postupu notáře při legalizaci elektronického podpisu 1.9.2021  
140 31.8.2021 316 Vyhláška o některých požadavcích pro zápis do katalogu cloud computingu  
139 31.8.2021 315 Vyhláška o bezpečnostních úrovních pro využívání cloud computingu orgány veřejné moci  
139 31.8.2021 314 Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2022 30.9.2021
1.1.2022 (§ 2)  
138 31.8.2021 313 Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů 1.9.2021  
137 27.8.2021 312 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů 1.10.2021  
136 27.8.2021 311 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře 1.1.2022  
135 27.8.2021 310 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
135 27.8.2021 309 Vyhláška o odběrech a chemických a biologických rozborech vzorků hnojiv 1.10.2021  
134 25.8.2021 308 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení rozhodnutí Komise (EU) 2021/1240 ze dne 13. července 2021 o souladu portálu EU a databáze EU pro klinická hodnocení humánních léčivých přípravků s požadavky uvedenými v čl. 82 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014  
134 25.8.2021 307 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021-2037, 1,95 %  
134 25.8.2021 306 Nález Ústavního soudu ze dne 27. července 2021 sp. zn. Pl. ÚS 7/21 ve věci návrhu na zrušení části čl. 2 odst. 3 obecně závazné vyhlášky města Heřmanův Městec č. 5/2019 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejně přístupných místech  
133 25.8.2021 305 Nález Ústavního soudu ze dne 27. července 2021 sp. zn. Pl. ÚS 112/20 ve věci návrhu na zrušení § 52 odst. 4 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 181/2011 Sb.  
133 25.8.2021 304 Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data, ve znění nařízení vlády č. 184/2018 Sb.  
133 25.8.2021 303 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění pozdějších předpisů 1.9.2021  
133 25.8.2021 302 Nařízení vlády o oceněních udělovaných Národní sportovní agenturou 1.9.2021  
132 18.8.2021 301 Nález Ústavního soudu ze dne 22. června 2021 sp. zn. Pl. ÚS 6/21 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony  
131 13.8.2021 300 Zákon, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 1.9.2021
1.2.2022 (čl. I body 57 a 58)  
131 13.8.2021 299 Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.10.2021 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)
1.1.2022 (čl. I bod 43, pokud jde o § 9 odst. 7 písm. c) a § 9 odst. 8)
16.7.2022 (čl. I body 2, 5 a 52)  
131 13.8.2021 298 Zákon, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.1.2024 (čl. I bod 135, pokud jde o § 136a)  
131 13.8.2021 297 Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem a o změně některých souvisejících zákonů 1.1.2022
(§ 10)  
131 13.8.2021 296 Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů  
131 13.8.2021 295 Ústavní zákon, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. 1.10.2021 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
130 13.8.2021 294 Vyhláška o vydání pamětní zlaté 10 000 Kč mince k 1100. výročí úmrtí kněžny Ludmily 14.9.2021  
130 13.8.2021 293 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí úmrtí Jana Janského 8.9.2021  
129 5.8.2021 292 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
129 5.8.2021 291 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů 1.9.2021  
128 30.7.2021 290 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
128 30.7.2021 289 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2016 Sb., o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance 1.1.2022  
127 30.7.2021 288 Nález Ústavního soudu ze dne 22. června 2021 sp. zn. Pl. ÚS 93/20 ve věci návrhu na zrušení § 16 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů  
127 30.7.2021 287 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2017 Sb., o báňsko-technické evidenci 1.8.2021  
126 30.7.2021 286 Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.1.2022
1.1.2024 (čl. III bod 29 a body 75 až 79)
1.7.2022 (čl. III body 54 a 85)
1.1.2023 (čl. III bod 147, pokud jde o § 125 odst. 4, a bod 152)
(čl. IV bod 25)
(čl. XI)  
125 27.7.2021 285 Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů  
124 29.7.2021 284 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona 1.7.2023
1.8.2021 (čl. XIV body 1, 2, 9, 11 a 12, čl. L body 8 až 10, 13 až 15, 18, 42, 43 a 62 a čl. LI body 4 a 5)
1.1.2022 (čl. XLII bod 6, čl. XLIV bod 17 a čl. LXXXII body 26 až 30 a 37)  
124 29.7.2021 283 Zákon stavební zákon 1.7.2023
(§ 36, 319, § 322 odst. 1 a 3, § 324 a § 326 odst. 1)
1.1.2022 (§ 15 až 18, § 312 odst. 1 a 7, § 313 odst. 1 a 2 a § 315 odst. 1)
1.1.2023 (§ 312 odst. 4)  
123 27.7.2021 282 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně  
123 27.7.2021 281 Vyhláška k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech 2.8.2021
1.1.2023 (§ 12 odst. 4 písm. c), § 12 odst. 5 písm. b) a § 12 odst. 8)  
123 27.7.2021 280 Nařízení vlády, kterým se stanoví, které střené zbraně a střelivo je možné z jiného členského státu přepravit na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky 1.8.2021 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení)  
122 23.7.2021 279 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 1.1.2022
4.6.2021 (bod 2.2)  
122 23.7.2021 278 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací 1.1.2022  
122 23.7.2021 277 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů 1.8.2021  
121 21.7.2021 276 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021, ve znění nařízení vlády č. 262/2021 Sb.  
120 23.7.2021 275 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy 1.8.2021  
120 23.7.2021 274 Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 2.8.2021
(čl. I body 2, 9, 85, 86, 102, 119, 126, 133 a 134)  
119 23.7.2021 273 Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady  
118 19.7.2021 272 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů 1.9.2021  
118 19.7.2021 271 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů 1.9.2021  
117 19.7.2021 270 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech 2.8.2021
(čl. X a čl. XIV bod 2, pokud jde o část upravující, co není předmětem poplatku podle bodu 5)
1.1.2022 (čl. XII body 1 až 4)
31.1.2022 (čl. XIX)
1.2.2022 (čl. IX body 12, 21, 37, 42 a 46 a čl. XI bod 16)
1.1.2025 (čl. XIV bod 3, pokud jde o části týkající se přijetí žádosti o vydání občanského průkazu, část týkající se umožnění převzetí občanského průkazu a část týkající se poskytnutí součinnosti podle bodů 1 až 4)  
117 19.7.2021 269 Zákon o občanských průkazech 2.8.2021
(§ 72 odst. 4 a 5)
1.2.2022 (§ 73 body 2 a 26)
2.8.2023 (§ 37 odst. 7 a § 41 odst. 1 písm. f) a j))
1.1.2025 (§ 41 odst. 2)  
116 14.7.2021 268 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
116 14.7.2021 267 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2021, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2021 1.7.2021  
116 14.7.2021 266 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů 12.11.2021
1.10.2021 (čl. I bod 7)  
115 9.7.2021 Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v částce 109/2021 Sb.  
115 9.7.2021 265 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2022  
115 9.7.2021 264 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů  
115 9.7.2021 263 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů  
114 7.7.2021 262 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021  
113 9.7.2021 261 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci 1.2.2022
(čl. CLXXVIII body 6, 7, 9 a 11)
(čl. L body 1 až 6 a 8, čl. LI, čl. XCI, čl. CII bod 2, čl. CIII, čl. CXXI body 5, 10, 13 až 17, 19, 24, 26 a 27, čl. CXXIV bod 1, čl. CXXXIV bod 3, čl. CLV body 1, 2, 4, 5, 7 a 8, čl. CLVI, čl. CLXXIII body 1 a 10 až 21, čl. CLXXV a čl. CLXXVI body 1 ...)
1.8.2021 (čl. CXLV body 3, 4, 34, 51, 65, 67, 68, 75, 77, 79, 83, 84, 86 až 88, 99, 103, 106, 113, 116 a 143, čl. CXLVI a čl. CLXXIX)
1.9.2021 (čl. LXXX body 1 až 15, 17 až 33, 35 a 37 až 41, čl. LXXXI, čl. CXLV body 38, 40, 43, 48, 76, 78, 129 až 134 a 144, čl. CLXVI, čl. CLXXIII body 2 až 8, čl. CLXXVI bod 7 a čl. CLXXXII)
31.12.2021 (čl. CLXX, čl. CLXXVII a čl. CLXXXI)
1.1.2022 (čl. LXXX body 34 a 36, čl. LXXXVIII, čl. CXXV, čl. CXXXIV body 1 a 2, čl. CXLII body 22, 28, 29, 43 a 44 a čl. CXLIII body 5 a 6)
31.1.2022 (čl. CLXXVIII body 8 a 10)
1.7.2022 (čl. XLIII body 1 a 2, čl. CXXIX a čl. CXLII body 30 až 37, čl. CXLIII bod 7 a čl. CLXXVIII body 1 až 4)
1.1.2023 (čl. CXLII body 1 až 21, 23 až 27, 38 až 42 a 45, čl. CXLIII body 1 až 4 a čl. CXLV bod 2)
1.7.2023 (čl. CXXXV a čl. CLV bod 3)
1.1.2025 (čl. CXLV body 19 a 20 a čl. CLXXVIII bod 5)
1.7.2025 (čl. LXXIX body 1 až 6, 8, 9, 11 až 13)  
112 1.7.2021 260 Nařízení vlády o použití Armády České republiky v období do 31. srpna 2021 k likvidaci následků pohromy způsobené tornádem a vichřicí  
111 2.7.2021 259 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2021-2027 III, CPI %  
111 2.7.2021 258 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2021-2027 III, FIX %  
110 29.6.2021 257 Nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021  
109 2.7.2021 256 Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí  
109 2.7.2021 255 Nařízení vlády o provedení zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky
1.1.2022 (§ 19 odst. 1 až 4, 6 a 7)
1.7.2022 (§ 18)  
108 30.6.2021 254 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně  
108 30.6.2021 253 Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát 1.1.2022  
108 30.6.2021 252 Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2022  
107 30.6.2021 251 Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.7.2021
1.1.2022 (čl. I bod 6 a části druhá až čtrnáctá)  
106 30.6.2021 250 Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů 1.7.2022  
106 30.6.2021 249 Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast realitního zprostředkování a o změně zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění pozdějších předpisů  
106 30.6.2021 248 Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.7.2021 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)
1.1.2022 (část čtvrtá)
1.4.2022 (čl. I body 3, 4 a 10 a část druhá)  
105 30.6.2021 247 Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2020  
105 30.6.2021 246 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů  
105 30.6.2021 245 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 291/2019 Sb., o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví 1.7.2021  
104 30.6.2021 244 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů 1.7.2021
1.7.2022 (čl. I body 32 až 34, 36, 38, 69 a 71)
1.7.2023 (čl. I body 12 až 15)
1.1.2024 (čl. I body 2, 3, 31, 35, 37, 39, 40, 42 až 57, 64 až 67 a 72 až 75)
1.1.2026 (čl. I body 4, 5, 16 až 23, 70 a 76)  
103 30.6.2021 243 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2022
1.7.2021 (čl. I body 4 a 5)  
102 30.6.2021 242 Vyhláška o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021 1.7.2021  
101 23.6.2021 241 Nález Ústavního soudu ze dne 18. května 2021 sp. zn. Pl. ÚS 97/20 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů  
100 23.6.2021 240 Vyhláška o ochraně zemědělské půdy před erozí 1.7.2021  
99 23.6.2021 239 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 19. června 2021  
99 23.6.2021 238 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
99 23.6.2021 237 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně  
99 23.6.2021 236 Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene hygienicko-epidemiologického 1.7.2021  
98 17.6.2021 235 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 1.7.2021  
97 17.6.2021 234 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 165/2013 Sb., o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování nouzových zásob ropy 1.7.2021  
97 17.6.2021 233 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu, ve znění nařízení vlády č. 556/2020 Sb. 1.7.2021  
96 17.6.2021 232 Nález Ústavního soudu ze dne 18. května 2021 sp. zn. Pl. ÚS 87/20 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, a některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů  
95 17.6.2021 231 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
95 17.6.2021 230 Nález Ústavního soudu ze dne 18. května 2021 sp. zn. Pl. ÚS 23/20 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti § 82b odst. 3 věty třetí zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném do 31. března 2019  
94 9.6.2021 229 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
94 9.6.2021 228 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2021
1.1.2022 (čl. I body 13, 14 a 19)  
93 9.6.2021 227 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2022  
93 9.6.2021 226 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2022  
93 9.6.2021 225 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2021
1.1.2022 (čl. I body 4 a 5)
1.1.2024 (čl. I bod 3)  
93 9.6.2021 224 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 458/2009 Sb., kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a využitím elektronického kontrolního systému a způsob jejich úhrady, ve znění vyhlášky č. 151/2016 Sb. 1.1.2022  
93 9.6.2021 223 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 456/2009 Sb., o kontrole výkonu trestu domácího vězení 1.1.2022  
93 9.6.2021 222 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2022  
92 9.6.2021 221 Zákon o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon) 1.12.2021 (prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
92 9.6.2021 220 Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.1.2022
1.7.2021 (čl. I bod 10, čl. III body 2 až 4 a 47 až 50, čl. V body 1 a 2, čl. VII body 2 a 4 až 6 a čl. XIV)
1.7.2023 (čl. I body 15, 20, 21, 27, 40, 46, 47 a 53, čl. III body 20, 40, 41, 43 a 44 a čl. VIII body 8, 9 a 15)
1.8.2023 (pozbývá platnosti čl. VIII bod 9, pokud jde o § 102d odst. 8)  
92 9.6.2021 219 Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 1.8.2021 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
92 9.6.2021 218 Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.1.2022
1.7.2022 (čl. I body 23, 27, 28, 33 a 35)  
91 7.6.2021 217 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG 1.1.2022  
91 7.6.2021 216 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory 1.7.2021  
91 7.6.2021 215 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2021  
91 7.6.2021 214 Nařízení vlády o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, za rok 2020 1.7.2021  
90 31.5.2021 213 Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 1.7.2021  
90 31.5.2021 212 Vyhláška o vyhlášení Přírodní rezervace Kaňon Blanice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 1.7.2021  
90 31.5.2021 211 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Řežabinec a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 1.7.2021  
90 31.5.2021 210 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Lochkovský profil a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 1.7.2021  
89 26.5.2021 209 Vyhláška o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora banky a spořitelního a úvěrního družstva  
89 26.5.2021 208 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2021  
88 26.5.2021 207 Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích 1.1.2022  
87 26.5.2021 206 Nález Ústavního soudu ze dne 27. dubna 2021 sp. zn. Pl. ÚS 98/20 ve věci návrhu na zrušení částí § 284, 285 a § 289 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník  
86 26.5.2021 205 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny s hologramem "Parní lokomotiva Škoda 498 Albatros" 9.6.2021  
86 26.5.2021 204 Vyhláška o seznamu potravin podle § 9b odst. 1 písm. c) zákona o potravinách a tabákových výrobcích 1.1.2022  
86 26.5.2021 203 Nařízení vlády o určení národního kontaktního místa pro výměnu informací o souladu poplašných a signalizačních zbraní se stanovenými technickými specifikacemi  
85 21.5.2021 202 Vyhláška o lesní hospodářské evidenci 1.1.2022  
84 21.5.2021 201 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
84 21.5.2021 200 Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti se stanovením oborů vzdělání, ve kterých lze získat střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou 1.9.2021  
84 21.5.2021 199 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu 1.9.2021  
83 18.5.2021 198 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2008 Sb., o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky, ve znění nařízení vlády č. 398/2015 Sb.  
82 17.5.2021 197 Nařízení vlády o ocenění udělovaném Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže 1.7.2021  
82 17.5.2021 196 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech, ve znění pozdějších předpisů  
82 17.5.2021 195 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 20.5.2021
12.7.2023 (čl. I body 5 a 6)
12.7.2024 (čl. I body 7 a 8)
12.7.2026 (čl. I bod 9)
12.7.2027 (čl. I bod 10)
22.8.2023 (čl. I body 11 až 16)  
81 12.5.2021 194 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
81 12.5.2021 193 Nález Ústavního soudu ze dne 30. března 2021 sp. zn. Pl. ÚS 9/20 ve věci návrhu na zrušení § 9 odst. 1 věty třetí zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 296/2017 Sb.  
80 12.5.2021 192 Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2021  
80 12.5.2021 191 Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2021  
80 12.5.2021 190 Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury 1.1.2022  
80 12.5.2021 189 Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2021  
79 7.5.2021 188 Nařízení vlády o stanovení dalšího bonusového období kompenzačního bonusu pro rok 2021  
78 7.5.2021 187 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích 26.5.2021  
78 7.5.2021 186 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích 26.5.2021  
77 7.5.2021 185 Vyhláška o vydání zlaté mince "Městská památková rezervace Cheb" po 5 000 Kč 25.5.2021  
77 7.5.2021 184 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů 3.6.2021  
76 30.4.2021 183 Zákon, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů  
76 30.4.2021 182 Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě  
75 5.5.2021 181 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 226/2019 Sb., o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech 1.7.2021  
75 5.5.2021 180 Vyhláška o náležitostech formulářů k evidenci skutečných majitelů a o změně souvisejících vyhlášek 1.6.2021  
74 30.4.2021 179 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči, ve znění vyhlášky č. 318/2016 Sb.  
74 30.4.2021 178 Nařízení vlády o stanovení vzoru formuláře žádosti o povolení zahraniční investice a návrhu na konzultaci 1.5.2021  
73 30.4.2021 177 Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 v roce 2021 1.5.2021
1.6.2021 (část čtrnáctá)  
72 27.4.2021 176 Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2022 30.4.2021  
72 27.4.2021 175 Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování 30.4.2021  
71 27.4.2021 174 Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.10.2021 (čl. I body 10 a 11)
1.1.2022 (čl. I body 25 a 27 a část čtvrtá)  
70 23.4.2021 173 Zákon, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů  
69 27.4.2021 172 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020  
69 27.4.2021 171 Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro 26.5.2021  
69 27.4.2021 170 Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích 26.5.2021  
68 23.4.2021 169 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021-2031, VAR %  
68 23.4.2021 168 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021-2032, 1,75 %  
67 20.4.2021 167 Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu  
67 20.4.2021 166 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 1.4.2021  
67 20.4.2021 165 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů  
66 14.4.2021 164 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
66 14.4.2021 163 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2017 Sb., k provedení zákona o centrální evidenci účtů 1.7.2021  
66 14.4.2021 162 Vyhláška o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně a expanzní zbraně a o technických požadavcích na plynové nábojky pro expanzní zbraně  
65 9.4.2021 161 Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony  
65 9.4.2021 160 Zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2021  
64 8.4.2021 159 Vyhláška o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích 1.7.2021  
64 8.4.2021 158 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat, ve znění vyhlášky č. 299/2014 Sb. 15.4.2021  
63 6.4.2021 157 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 490/2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů  
62 8.4.2021 156 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů 15.4.2021  
61 31.3.2021 155 Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů 31.3.2021  
60 31.3.2021 154 Nařízení vlády ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021  
59 31.3.2021 153 Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů  
59 31.3.2021 152 Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů  
59 31.3.2021 151 Zákon o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu  
59 31.3.2021 150 Zákon, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.7.2021  
58 31.3.2021 149 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2021-2027 II, CPI %  
58 31.3.2021 148 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2021-2027 II, FIX %  
57 26.3.2021 147 Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření 27.3.2021  
57 26.3.2021 146 Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2  
56 31.3.2021 145 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně  
56 31.3.2021 144 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
56 31.3.2021 143 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2020 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
56 31.3.2021 142 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů  
55 31.3.2021 141 Vyhláška o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie 1.4.2021  
55 31.3.2021 140 Vyhláška o energetickém auditu 1.4.2021  
54 22.3.2021 139 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 22.3.2021  
53 23.3.2021 138 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. března 2021  
53 23.3.2021 137 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů 20.5.2021
21.5.2021 (čl. I body 2 a 4)  
52 19.3.2021 136 Zákon o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19 a o změně některých dalších zákonů  
51 18.3.2021 135 Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 100/2021 Sb. a o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 130/2021 Sb. 22.3.2021  
51 18.3.2021 134 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 22.3.2021  
51 18.3.2021 133 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 22.3.2021  
51 18.3.2021 132 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 20.3.2021  
51 18.3.2021 131 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 20.3.2021  
50 15.3.2021 130 Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb. 16.3.2021  
49 17.3.2021 Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 90/2021 Sb.  
49 17.3.2021 129 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů 1.4.2021  
48 17.3.2021 128 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
48 17.3.2021 127 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů  
48 17.3.2021 126 Vyhláška o způsobu výpočtu výše škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 1.4.2021  
47 17.3.2021 125 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2022
1.4.2021 (čl. I body 13, 17, 20, 25 až 28, 35, 49, 76, 77, 91, 98 až 102, 118, 119 a čl. II)  
46 10.3.2021 Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v obsahu částky 35/2021 Sb.  
46 10.3.2021 124 Nález Ústavního soudu ze dne 26. ledna 2021 sp. zn. Pl. ÚS 22/17 ve věci návrhu na zrušení části § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a § 4 odst. 9 až 11 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů  
46 10.3.2021 123 Nález Ústavního soudu ze dne 9. února 2021 sp. zn. Pl. ÚS 106/20 ve věci návrhu na zrušení bodu I./1 usnesení vlády č. 1192, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 465/2020 Sb., bodu II usnesení vlády č. 1195, o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2, vyhlášeného pod č. 471/2020 Sb., části bodu 2 usnesení vlády č. 1196, o změně krizových opatření, vyhlášeného pod č. 472/2020 Sb., bodu I./1 usnesení vlády č. 1201, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 477/2020 Sb., bodu I./1 usnesení vlády č. 57, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 23/2021 Sb., a bodu I./1 usnesení vlády č. 78, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 31/2021 Sb.  
45 5.3.2021 122 Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu – studenti 8.3.2021  
44 5.3.2021 121 Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě  
43 3.3.2021 120 Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu 4.2.2021  
42 2.3.2021 119 Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 115/2021 Sb. 4.3.2021  
42 2.3.2021 118 Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 116/2021 Sb. 3.3.2021  
42 2.3.2021 117 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2, ve znění nařízení vlády č. 155/2020 Sb.  
41 1.3.2021 116 Usnesení vlády České repubiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb. 2.3.2021  
40 28.2.2021 115 Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb. 1.3.2021  
39 26.2.2021 114 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 1.3.2021  
39 26.2.2021 113 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 1.3.2021  
39 26.2.2021 112 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 27.2.2021  
39 26.2.2021 111 Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu 27.2.2021  
39 26.2.2021 110 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 27.2.2021  
39 26.2.2021 109 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 27.2.2021  
39 26.2.2021 108 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 27.2.2021  
39 26.2.2021 107 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 27.2.2021  
39 26.2.2021 106 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 27.2.2021  
39 26.2.2021 105 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 27.2.2021  
39 26.2.2021 104 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 27.2.2021  
39 26.2.2021 103 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 27.2.2021  
39 26.2.2021 102 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 27.2.2021  
39 26.2.2021 101 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 27.2.2021  
39 26.2.2021 100 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 27.2.2021  
39 26.2.2021 99 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 27.2.2021  
39 26.2.2021 98 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 27.2.2021  
39 26.2.2021 97 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 27.2.2021  
39 26.2.2021 96 Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021 27.2.2021  
38 26.2.2021 95 Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021  
38 26.2.2021 94 Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů
1.12.2022 (pozbývají platnosti § 1 až 8 (stanoveno novelou č. 39/2022 Sb.))  
37 1.3.2021 93 Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí  
37 1.3.2021 92 Zákon, kterým se mění zákon č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021  
36 1.3.2021 91 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 1.2.2021  
36 1.3.2021 90 Zákon, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 26.5.2021  
36 1.3.2021 89 Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů 26.5.2021  
36 1.3.2021 88 Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.7.2021 (čl. I body 2 a 3)  
35 25.2.2021 87 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy 1.3.2021
1.1.2026 (čl. I bod 10, pokud jde o § 5 odst. 1 písm. c))  
35 25.2.2021 86 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb. 1.3.2021  
35 25.2.2021 85 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy, ve znění pozdějších předpisů 1.4.2021  
34 23.2.2021 84 Usnesení Poslanecké sněmovny o zrušení nouzového stavu 27.2.2021 (k datu účinnosti zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nejpozději však k 27. únoru 2021)  
34 23.2.2021 83 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2021  
34 23.2.2021 82 Zákon, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb.  
33 23.2.2021 81 Nález Ústavního soudu ze dne 12. ledna 2021 sp. zn. Pl. ÚS 21/19 ve věci návrhu na zrušení části § 16 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů  
32 19.2.2021 80 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů
27.10.2022 (čl. I body 8 a 15)  
32 19.2.2021 79 Nařízení vlády o jednoznačném označení identifikujícím subjekt převádějící palnou zbraň na trvalé civilní použití 1.3.2021  
31 19.2.2021 78 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 459/2012 Sb., o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu 1.7.2021  
31 19.2.2021 77 Zákon, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů 1.4.2021 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
30 16.2.2021 76 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů  
29 15.2.2021 75 Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu 16.2.2021  
28 14.2.2021 74 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 15.2.2021  
28 14.2.2021 73 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 15.2.2021  
28 14.2.2021 72 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 15.2.2021  
28 14.2.2021 71 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 15.2.2021  
28 14.2.2021 70 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 15.2.2021  
28 14.2.2021 69 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 15.2.2021  
28 14.2.2021 68 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 15.2.2021  
28 14.2.2021 67 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 15.2.2021  
28 14.2.2021 66 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 15.2.2021  
28 14.2.2021 65 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 15.2.2021  
28 14.2.2021 64 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 15.2.2021  
28 14.2.2021 63 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 15.2.2021  
28 14.2.2021 62 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 15.2.2021  
28 14.2.2021 61 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 15.2.2021  
28 14.2.2021 60 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 15.2.2021  
28 14.2.2021 59 Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 15. února 2021 na dobu 14 dnů 15.2.2021  
27 16.2.2021 58 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
27 16.2.2021 57 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese
1.1.2022 (čl. I body 2 a 5 a čl. II bod 3)  
26 11.2.2021 56 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 12.2.2021  
25 12.2.2021 55 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a další související nařízení vlády 1.3.2021  
25 12.2.2021 54 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agro-environmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2021  
25 12.2.2021 53 Zákon, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů  
24 12.2.2021 52 Vyhláška o tiskopisu pro uplatnění nároku na náhradu nákladů za zásah z důvodu vzniku újmy způsobené provozem vozidla 1.3.2021  
24 12.2.2021 51 Zákon, kterým se mění zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb. 1.3.2021 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
24 12.2.2021 50 Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů 1.4.2021 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
23 10.2.2021 49 Nález Ústavního soudu ze dne 2. února 2021 sp. zn. Pl. ÚS 44/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
22 8.2.2021 48 Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření 9.2.2021  
21 9.2.2021 47 Nález Ústavního soudu ze dne 15. prosince 2020 sp. zn. Pl. ÚS 6/20 ve věci návrhu na zrušení části § 63 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém  
21 9.2.2021 46 Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene anesteziologického 1.3.2021  
21 9.2.2021 45 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění pozdějších předpisů  
20 9.2.2021 44 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod 1.3.2021  
19 5.2.2021 43 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
19 5.2.2021 42 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021-2024, 0,00 %  
19 5.2.2021 41 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů  
18 1.2.2021 40 Zákon, kterým se mění zákon č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii  
17 3.2.2021 39 Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů  
17 3.2.2021 38 Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů 1.4.2021  
17 3.2.2021 37 Zákon o evidenci skutečných majitelů 1.6.2021 (prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)
1.2.2022 (pozbývají účinnosti § 17 odst. 5 až 7 tohoto zákona a § 65e odst. 8 až 10 zákona č. 304/2013 Sb.)  
17 3.2.2021 36 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů 1.1.2022
1.1.2024 (část druhá a třetí)
1.2.2022 (část dvanáctá čl. XII bod 3)  
17 3.2.2021 35 Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů 1.1.2022  
17 3.2.2021 34 Zákon o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic) 1.5.2021 (prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)
11.10.2020 (§ 6 odst. 2 a § 17 odst. 3 a 4)  
16 28.1.2021 33 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 30.1.2021  
16 28.1.2021 32 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 30.1.2021  
16 28.1.2021 31 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 30.1.2021  
15 1.2.2021 30 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o obalech  
14 1.2.2021 29 Nález Ústavního soudu ze dne 8. prosince 2020 sp. zn. Pl. ÚS 21/20 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákona č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání  
13 29.1.2021 28 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních 30.1.2021  
13 29.1.2021 27 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 219/2017 Sb., o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva a jejich ničení a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu k delaboraci, znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice  
12 29.1.2021 26 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
12 29.1.2021 25 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů 1.2.2021  
12 29.1.2021 24 Nařízení vlády o způsobu a rozsahu ohlašování nabytí nebo převodu vlastnictví ke zbrani kategorie C-I a vedení evidence takových zbraní držitelem zbrojní licence 30.1.2021  
11 22.1.2021 23 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 23.1.2021  
11 22.1.2021 22 Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření 23.1.2021  
11 22.1.2021 21 Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2  
10 20.1.2021 20 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2021/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 1.1.2021  
10 20.1.2021 19 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. 1.2.2021  
10 20.1.2021 18 Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající v součinnosti při vybudování Velkokapacitního očkovacího centra a jeho částečné obsluze  
9 18.1.2021 17 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 19.1.2021  
9 18.1.2021 16 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 19.1.2021  
8 15.1.2021 15 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
8 15.1.2021 14 Zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky  
8 15.1.2021 13 Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  
7 11.1.2021 12 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 12.1.2021  
6 7.1.2021 11 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 11.1.2021  
6 7.1.2021 10 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 11.1.2021  
6 7.1.2021 9 Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření 11.1.2021  
5 12.1.2021 8 Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)  
4 12.1.2021 7 Nález Ústavního soudu ze dne 24. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 24/19 ve věci návrhu na zrušení § 72 odst. 1 věty třetí zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 263/2019 Sb., § 47 odst. 1 věty třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 263/2019 Sb., a § 53 odst. 1 věty třetí zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 263/2019 Sb.  
3 12.1.2021 6 Nález Ústavního soudu ze dne 10. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 33/16 ve věci návrhu na zrušení § 70 až 78 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a § 41a odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
2 7.1.2021 5 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2021-2027, CPI %  
2 7.1.2021 4 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2021-2027, FIX %  
1 7.1.2021 Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 553/2020 Sb.  
1 7.1.2021 3 Vyhláška o stanovení vzorů průkazů průvodců a údajů v nich uvedených podle jednotlivých druhů  
1 7.1.2021 2 Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky 15.1.2021  
1 7.1.2021 1 Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí 15.1.2021  
Portál pro podnikavé ženy LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
30.9.2022 - podání hlášení OSVČ o zajištěné dani za srpen

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 30.9.2022
 1 EUR24,55 CZK (-0,14)
 1 USD25,18 CZK (-0,25)
 1 GBP27,82 CZK (+0,22)
 100 RUB0 CZK (0)
 100 JPY17,41 CZK (-0,17)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba7 % platnost od 23.6.2022
Diskontní sazba6 % platnost od 23.6.2022
Lombardní sazba8 % platnost od 23.6.2022
vývoj
Cestovní náhrady
od 20. 8. 2022
Stravné v ČR  120 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,70 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95  44,50 Kč/l
ostatní
Předpověď počasí
Nahrávám...
Nahrávám...