Portál pro podnikavé ženy LIVE

 

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
19.7.2019 - podání bankovního příkazu k úhradě zdravotního pojištění za zaměstnance za červen

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 17.7.2019
 1 EUR25,61 CZK (+0,04)
 1 USD22,83 CZK (+0,04)
 1 GBP28,34 CZK (+0,01)
 100 RUB36,34 CZK (-0)
 100 JPY21,09 CZK (-0,02)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba2 % platnost od 3.5.2019
Diskontní sazba1 % platnost od 3.5.2019
Lombardní sazba3 % platnost od 3.5.2019
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní

 

Předpověď počasí

 

Praktické informace - Sbírka zákonů
Anotace právních předpisů - rok 2019
ČástkaDatum vyhlášeníČíslo sbírky zákonůNázev předpisuÚčinnost od
78 19.7.2019 183 Nález Ústavního soudu ze dne 4. června 2019 sp. zn. Pl. ÚS 48/18 ve věci návrhu na zrušení čl. 11 obecně závazné vyhlášky města Milovice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území města Milovice, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 3/2016 a č. 5/2017  
78 19.7.2019 182 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
78 19.7.2019 181 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně  
78 19.7.2019 180 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv, ve znění vyhlášky č. 252/2018 Sb.
(čl. I body 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 a 26)  
77 16.7.2019 179 Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů  
77 16.7.2019 178 Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony  
77 16.7.2019 177 Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů 1.11.2019 (prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
77 16.7.2019 176 Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.9.2019 (čl. I body 168 a 173 a čl. II bod 7)
1.7.2020 (čl. I bod 149, pokud jde o § 155a)
1.1.2020 (čl. I bod 149, pokud jde o § 155b)  
76 11.7.2019 175 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění vyhlášky č. 372/2013 Sb. 1.8.2019  
76 11.7.2019 174 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů 1.8.2019  
75 11.7.2019 173 Nález Ústavního soudu ze dne 14. května 2019 sp. zn. Pl. ÚS 21/18 ve věcí návrhu na zrušení části čl. II bodu 4 zákona č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  
75 11.7.2019 172 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019 1.1.2020  
75 11.7.2019 171 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 265/1999 Sb., kterou se stanoví doba setrvání ve služebním poměru u vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu, ve znění pozdějších předpisů 1.9.2019  
74 11.7.2019 170 Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko 1.1.2020  
73 9.7.2019 169 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019-2025 IV, FIX %  
73 9.7.2019 168 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2019-2025 II, CPI %  
73 9.7.2019 167 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2019-2025, 1,50 %  
72 4.7.2019 166 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidiče  
71 1.7.2019 165 Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů  
71 1.7.2019 164 Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.1.2020
(viz ustanovení čl. IV a čl. V novely)
1.1.2022 (viz ustanovení čl. I bodů 22 a 24 novely)  
71 1.7.2019 163 Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů  
70 27.6.2019 162 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně 1.7.2019 (prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení)  
69 27.6.2019 161 Nález Ústavního soudu ze dne 14. května 2019 sp. zn. Pl. ÚS 45/17 ve věci návrhu na zrušení § 97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, § 88a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, § 68 odst. 2 a § 71 písm. a) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a vyhlášky č. 357/2012 Sb., o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů  
68 27.6.2019 160 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb. 1.7.2019
14.12.2019 (viz čl. I body 2 a 3)  
67 27.6.2019 159 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů 5.7.2019  
66 27.6.2019 158 Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců 1.7.2019  
66 27.6.2019 157 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky 1.7.2019  
65 27.6.2019 156 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění nařízení vlády č. 429/2016 Sb. 1.7.2019
1.1.2020 (viz čl. I bod 60 novely)  
64 27.6.2019 155 Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2018  
64 27.6.2019 154 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 1.1.2020
1.6.2019 (bod 2.3.2. cenového rozhodnutí)  
64 27.6.2019 153 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM) 1.7.2019  
64 27.6.2019 152 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí první pražské defenestrace 24.7.2019  
64 27.6.2019 151 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí zahájení vydávání československých platidel 3.7.2019  
64 27.6.2019 150 Vyhláška o hlášení bezpečnostních a provozních rizik v oblasti platebního styku 1.7.2019  
64 27.6.2019 149 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2019  
63 27.6.2019 148 Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh a o změně nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2019
1.8.2022 (viz ustanovení § 20 novely)  
62 19.6.2019 147 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 15. června 2019  
62 19.6.2019 146 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2019
22.7.2019 (čl. I body 2 a 26)
1.3.2020 (čl. I body 3, 11 až 20, 22, 23 a 25)  
61 13.6.2019 145 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
61 13.6.2019 144 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva městyse  
61 13.6.2019 143 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2019  
60 4.6.2019 142 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva města  
60 4.6.2019 141 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
60 4.6.2019 140 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 301/2013 Sb., o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie, ve znění vyhlášky č. 286/2016 Sb.  
59 4.6.2019 139 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu)
4.12.2019 (čl. II bod 12)  
59 4.6.2019 138 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 334/2015 Sb., o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách  
59 4.6.2019 137 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách
4.12.2019 (čl. I body 4 a 17)  
59 4.6.2019 136 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů  
59 4.6.2019 135 Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
4.12.2019 (čl. I body 50, 66, 67, 70, 71, 74, 75, 76, 81, 82, 85, 86 a 97)
1.1.2020 (čl. I body 88, 93, 94 a 95)  
58 30.5.2019 134 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
58 30.5.2019 133 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění pozdějších předpisů 1.6.2019  
57 28.5.2019 132 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu konaných na území České republiky ve dnech 24. a 25. května 2019  
57 28.5.2019 131 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů 1.6.2019  
56 24.5.2019 130 Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem 1.6.2019  
55 24.5.2019 129 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly, ve znění vyhlášky č. 396/2016 Sb. 1.6.2019  
54 22.5.2019 128 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 427/2008 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, ve znění pozdějších předpisů 1.6.2019
(čl. I body 1 a 2 a bod 3, pokud jde o tabulku č. 6)  
53 16.5.2019 127 Vyhláška o vydání zlaté mince "Hrad Veveří" po 5 000 Kč 28.5.2019  
53 16.5.2019 126 Zákon, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů 1.1.2020  
53 16.5.2019 125 Zákon, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2020  
52 16.5.2019 124 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí a zastupitelstva městské části  
52 16.5.2019 123 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně 1.6.2019 (prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení)  
52 16.5.2019 122 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně 1.6.2019 (prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení)  
52 16.5.2019 121 Vyhláška o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce 1.6.2019  
52 16.5.2019 120 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti 1.9.2019  
51 14.5.2019 119 Nález Ústavního soudu ze dne 26. února 2019 sp. zn. Pl. ÚS 37/16 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě  
51 14.5.2019 118 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.  
50 2.5.2019 117 Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu  
50 2.5.2019 116 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
50 2.5.2019 115 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému 1.7.2019  
49 26.4.2019 114 Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2020 30.4.2019  
48 24.4.2019 113 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
48 24.4.2019 112 Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů 30.4.2019  
47 24.4.2019 111 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů  
47 24.4.2019 110 Zákon o zpracování osobních údajů  
46 16.4.2019 109 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 24 Sídlo: Praha 9 konaných ve dnech 5. a 6. dubna 2019 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. dubna 2019 (II. kolo)  
46 16.4.2019 108 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí sestrojení prvního letounu československé výroby Bohemia B-5 24.4.2019  
46 16.4.2019 107 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích  
46 16.4.2019 106 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona 1.5.2019
(čl. I body 84 a 85)  
45 12.4.2019 105 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
45 12.4.2019 104 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2018 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 1.5.2019  
45 12.4.2019 103 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory 1.7.2019  
45 12.4.2019 102 Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování 15.4.2019  
45 12.4.2019 101 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění nařízení vlády č. 428/2016 Sb.  
44 9.4.2019 100 Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů  
44 9.4.2019 99 Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
44 9.4.2019 98 Zákon, kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 1.5.2019 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
44 9.4.2019 97 Zákon, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon) 1.5.2019 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
43 5.4.2019 96 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvoutisícikoruny se zlatou inlejí ke 100. výročí zavedení československé koruny 10.4.2019  
43 5.4.2019 95 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů 1.6.2019  
42 2.4.2019 94 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 30. března 2019  
42 2.4.2019 93 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
42 2.4.2019 92 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů  
42 2.4.2019 91 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách) 1.6.2019  
42 2.4.2019 90 Zákon, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů  
41 29.3.2019 89 Nález Ústavního soudu ze dne 12. února 2019 sp. zn. Pl. ÚS 21/17 ve věci návrhu na zrušení čl. II bodů 2 a 3 zákona č. 196/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony  
41 29.3.2019 88 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2020  
41 29.3.2019 87 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody 1.1.2020  
40 27.3.2019 86 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb. 1.4.2019  
40 27.3.2019 85 Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě 1.7.2019
1.4.2019 (čl. II bod 12)  
39 27.3.2019 84 Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Moravský kras 1.4.2019  
39 27.3.2019 83 Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Moravský kras 1.4.2019  
38 27.3.2019 82 Vyhláška o tabákových nálepkách 1.4.2019 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
38 27.3.2019 81 Vyhláška o vzorech služebního průkazu v orgánu finanční správy 1.4.2019 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
37 27.3.2019 80 Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony 1.4.2019 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)
(čl. V body 22, 32, 45, 62 a 262, čl. VI body 4 a 16, čl. VII body 5 a 6, 14 až 29, 37 a 58 až 63 a čl. VIII)
1.1.2020 (čl. I bod 11, čl. V body 27 a 104 a čl. VII bod 40)
1.1.2021 (čl. V body 112, 238 až 243)  
36 21.3.2019 79 Vyhláška o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese  
35 21.3.2019 78 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019-2025 III, FIX %  
35 21.3.2019 77 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2019-2025, CPI %  
34 19.3.2019 76 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. března 2019  
33 19.3.2019 75 Nález Ústavního soudu ze dne 29. ledna 2019 sp. zn. Pl. ÚS 43/17 ve věci návrhu na zrušení části § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
32 14.3.2019 74 Zákon o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie  
31 14.3.2019 73 Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů  
30 14.3.2019 72 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů 1.4.2019  
29 14.3.2019 71 Nález Ústavního soudu ze dne 22. ledna 2019 sp. zn. Pl. ÚS 32/17 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů  
29 14.3.2019 70 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb. 1.9.2019  
28 8.3.2019 69 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů  
28 8.3.2019 68 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců  
28 8.3.2019 67 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu  
27 7.3.2019 66 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 15.3.2019  
26 7.3.2019 65 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů  
25 28.2.2019 64 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Aleše Hrdličky 20.3.2019  
25 28.2.2019 63 Vyhláška o vydání pamětní zlaté 10 000 Kč mince ke 100. výročí zavedení československé měny 5.3.2019  
24 28.2.2019 62 Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí  
23 26.2.2019 61 Sdělení Ústavního soudu o stanovisku pléna Ústavního soudu ze dne 29. ledna 2019 sp. zn. Pl. ÚS-st. 49/18 k podmínkám právních účinků trestního příkazu  
23 26.2.2019 60 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko 1.4.2019 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
23 26.2.2019 59 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2019  
23 26.2.2019 58 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2019  
23 26.2.2019 57 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními 1.3.2019  
22 21.2.2019 56 Nález Ústavního soudu ze dne 8. ledna 2019 sp. zn. PL. ÚS 30/18 ve věci návrhu na zrušení čl. 2 písm. a) a čl. 3 odst. 1 obecně závazné vyhlášky města Postoloprty č. 1/2011, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města  
22 21.2.2019 55 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
22 21.2.2019 54 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů 1.6.2019  
21 21.2.2019 53 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní dohody vyššího stupně  
21 21.2.2019 52 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky, 2019-2021, 0,00 %  
20 21.2.2019 51 Nález Ústavního soudu ze dne 18. prosince 2018 sp. zn. Pl. ÚS 27/16 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
19 15.2.2019 50 Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů  
19 15.2.2019 49 Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů 1.4.2019 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
19 15.2.2019 48 Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů  
19 15.2.2019 47 Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 1.4.2019 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)
1.7.2019 (čl. I body 1, 3, 6, 8, 9 a 10)  
19 15.2.2019 46 Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů  
19 15.2.2019 45 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti 1.3.2019 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)
1.1.2020 (čl. II bod 3)  
19 15.2.2019 44 Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
1.1.2020 (čl. I bodu 35, pokud jde o písmeno j) bod 1, a bodu 36, pokud jde o odstavec 16 písm. a) body 1 a 2 a písm. b) a odstavce 17, 18, 21)
(čl. I body 3, 8, 9, 11, 12, 20, 21, 22, 37, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 a čl. III)  
18 15.2.2019 43 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2016 Sb., o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků 16.2.2019  
18 15.2.2019 42 Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů 16.2.2019
1.1.2020 (čl. I body 4 a 5)  
17 15.2.2019 41 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
17 15.2.2019 40 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2019 1.2.2019  
17 15.2.2019 39 Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony  
17 15.2.2019 38 Zákon, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní  
16 14.2.2019 37 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2019 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
15 14.2.2019 36 Nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů  
15 14.2.2019 35 Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)  
14 12.2.2019 34 Vyhláška o kompenzačním příspěvku chovatelům, kteří provozují chov zvířat pro kožešiny  
14 12.2.2019 33 Nařízení vlády o prohlášení Usedlosti Bertramka v Praze za národní kulturní památku  
13 7.2.2019 32 Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.7.2019  
13 7.2.2019 31 Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.6.2019 (prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)
1.6.2022 (čl. I body 25 a 34)
1.11.2019 (část třetí)
(část pátá)  
12 7.2.2019 30 Nález Ústavního soudu ze dne 18. prosince 2018 Sp. zn. Pl. ÚS 4/18 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.  
12 7.2.2019 29 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/161 ze dne 2. října 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES stanovením podrobných pravidel pro ochranné prvky uvedené na obalu humánních léčivých přípravků  
12 7.2.2019 28 Vyhláška o stanovení seznamu odborných úkonů a výše úhrady výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv na žádost podle zákona o lidských tkáních a buňkách  
11 1.2.2019 27 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového rozhodnutí 1/2019/FAR, kterým se stanoví maximální ceny stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění 1.1.2019  
11 1.2.2019 26 Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní 1.4.2019  
11 1.2.2019 25 Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky 30.1.2019  
10 29.1.2019 24 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění výsledků opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí konaného dne 26. ledna 2019  
10 29.1.2019 23 Sdělení Státní volební komise Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění výsledků dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 26. ledna 2019  
10 29.1.2019 22 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Československého červeného kříže 6.2.2019  
9 24.1.2019 21 Vyhláška o vydání zlaté 100 000 000 Kč mince ke 100 letům česko-slovenské koruny 31.1.2019  
9 24.1.2019 20 Vyhláška o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2019 ke 100. výročí budování československé měny 31.1.2019  
8 24.1.2019 19 Nález Ústavního soudu ze dne 11. prosince 2018 sp. zn. Pl. ÚS 42/18 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky statutárního města Mostu č. 6/2015, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, o ochraně veřejné zeleně a o zlepšení vzhledu města  
8 24.1.2019 18 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 1.1.2019  
8 24.1.2019 17 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019-2025 II, FIX %  
7 21.1.2019 16 Nález Ústavního soudu ze dne 27. listopadu 2018 sp. zn. Pl. ÚS 41/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
6 18.1.2019 15 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2019/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 1.1.2019  
6 18.1.2019 14 Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 III 30.1.2019  
6 18.1.2019 13 Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 II 30.1.2019  
6 18.1.2019 12 Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 I 30.1.2019  
6 18.1.2019 11 Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018 s přítiskem 30.1.2019  
5 18.1.2019 10 Vyhláška o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, rozsahu přenášených dat a jiných technických parametrech přenosu dat 1.6.2019
1.4.2019 (§ 2)  
4 17.1.2019 9 Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu 8.1.2019  
3 17.1.2019 8 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2019/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a Cenového rozhodnutí 1/19-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin, které v uvedené lékové formě nepodléhají cenové regulaci stanovením maximální ceny 1.1.2019  
3 17.1.2019 7 Zákon, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů 1.4.2019 (prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
3 17.1.2019 6 Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 1.2.2019 (Účinnost zákona byla stanovena na 1. 1. 2019, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 17. 1. 2019. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy k datu 1. 2. 2019.)  
2 10.1.2019 5 Zákon, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku 1.4.2019 (prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
2 10.1.2019 4 Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů 1.2.2019 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)
(čl. I bod 3)  
2 10.1.2019 3 Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů  
1 7.1.2019 2 Vyhláška o evidenci krytých bloků 1.2.2019  
1 7.1.2019 1 Nařízení vlády o oborech státní služby 1.7.2019  
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: